Харта на клиента


Настоящата харта е изготвена в съответствие с приетата от правителството на Република България Стратегия за развитие на държавната администрация (2014 - 2020 г.) във връзка с подобряване на административното обслужване в Областна администрация Хасково.

Хартата на клиента е обществен договор за партньорство и коректни взаимоотношения между Областна администрация Хасково и гражданите и фирмите, които се ползват от услугите й. Основното предназначение на този документ е да запознае клиентите с функциите на Областния управител, с видовете услуги, които предлага Областна администрация  Хасково и със стандартите на обслужване, които потребителите могат да очакват, а служителите добре да познават и да спазват. Основната цел на хартата на клиента е подобряване на качеството и ефективността на административното обслужване, което ще бъде постигнато чрез:

•  Облекчаване на административните процедури и сроковете за тяхното изпълнение.

•  Предоставяне на ясна, пълна и точна информация на клиента относно предлаганите административни услуги, както и за правата му, регламентирани в нормативната уредба.

•  Равнопоставеност между клиентите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

•  Създаване на механизми за обратна връзка с клиента, с цел оценка на предоставената услуга и препоръки относно качеството на обслужването.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Областният управител на Област Хасково е едноличен орган на изпълнителната власт в Област с административен център гр.Хасково и като такъв осъществява държавното управление на територията на областта, осигурявайки съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. В своята дейност, областният управител се подпомага от заместник областни управители и областна администрация. Областният управител се определя с решение на министерския съвет, а заместник областните управители се назначават от министър-председателя на Република България.

Приемни дни на Областния управител - първи вторник на месеца от 10 до 12 ч. и трети вторник от 14 до 16 ч.: Приемен ден на заместник областни управители - всяка последна сряда на месеца от 9.30 до 12.00 часа. Записването за приемните дни става един ден предварително на тел. 038/608011.

•  http://www.hs.government.bg, на който можете да получите пълна информация за дейността на администрацията и видовите услуги, които тя предоставя.

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

 • Провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 • осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;
 • отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 • упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
 • а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
 • б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 • осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;
 • провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 • ръководи областния съвет за развитие;
 • организира разработването на областната стратегия за развитие;
 • внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 • ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
 • отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;
 • осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • ръководи областния съвет по сигурност;
 • осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;
 • отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;
 • организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 • утвърждава областните транспортни схеми;
 • осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 • утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
 • отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 • издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 • осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 • командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;
 • командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 • утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 • утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
 • осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;
 • осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
 • създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
ЕКСПЕРТ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция АПОФУС

Дирекция АКРРДС

 

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Служителите в Областна администрация Хасково спазват общите и вътрешни стандарти административното обслужване на потребителите:

Отношение към клиента

•  имат вежливо и отзивчиво отношение към всеки един потребител на административни услуги.
•  при наличие на нормативни препятствия, търсят и предлагат на клиента алтернативни решения.
•  спазват конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител.
•  спазват принципите на равнопоставеност към всички клиенти.

Предоставяне на информация на клиента

• в пълен обем, по достъпен начин и в законово-регламентираните срокове.
• в случай, че поставените въпроси и искания не са от компетенциите на Областния управител – своевременно се насочват към съответните институции, които могат да решат проблема.
•  равен достъп до информация за всички клиенти.

•  разясняване на предимствата и недостатъците на всеки възможен вариант за решение на поставения от клиента въпрос, ако такива има.

• безпристрастност, честност и обективност при извършване на административната услуга.

 

Очакваме от Вас, като потребители на административните услуги, партньорски взаимоотношения, да бъдете честни, да предоставяте пълна и точна информация още при първия контакт относно исканата административна услуга, да уважавате служителите на Областна администрация Хасково. Защото административното обслужване е процес, в който резултатите и за двете страни са важни.

 

Предоставяне на административна услуга

Административното обслужване в Областна администрация Хасково става в Звеното за административно обслужване, което се намира на партерния етаж в Сградата на Областна администрация Хасково, пл. ”Свобода” № 5. Работно време на администрацията е от 9.00 ч. до 17.30 ч. с регламентирана почивка за хранене от 12.00 до 12.30 ч.

Работно време на Звеното за административно обслужване е от 9.00 часа до 17.30 ч. с непрекъсваем режим на работа с потребителите до приключване на обслужването на потребителите, но не повече от 2 астрономически часа след обявеното работно време. Почивка за хранене е 30 минути за служителите в звеното в периода от 12,00 ч до 13,00 ч.

Получаването на административна услуга става като се подаде заявление за извършване на желаната от Вас административна услуга и се заяви начина, по който да се получи отговора – на ръка, в Звеното за административно обслужване или по пощата.

Времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на ЗАО е не повече от 15 минути.

При заявяване на комплексната административна услуга може да подадете заявление във всяка администрация, участник в изпълнението ѝ. Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях могат да се подават в Звеното за административно обслужване, чрез лицензиран пощенски оператор, лично или по електронен път на електронната поща: oblast@hs.government.bg .

Пълна и актуална информация за административното обслужване, административните услуги и комплексните административни услуги може да получите:

• от Интернет страницата на Областна администрация;

• на информационните табла в Звеното за административно обслужване;

• от служителите в Звеното за административно обслужване.

Звеното за административно обслужване предоставя:

• Пълна информация за предоставяните услуги от администрацията;

• Формуляри за заявяване на услуги;

• Информация за състоянието на преписките;

• Предложения и сигнали от физически и юридически лица на областния управител;

При предоставянето на административните услуги се стремим да спазваме законовите срокове за тяхното извършване и да Ви информираме своевременно за настъпили промени и обстоятелства. В случай, когато интересите Ви попаднат извън компетентността на Областна администрация Хасково, ще препратим Вашия сигнал или предложение до съответния компетентен орган.

 

Организация на работа със сигнали и предложения

Мнението на гражданите и потребителите на услуги в Областна администрация Хасково е изключително важно за нас и е база на оценката за качеството на административното обслужване. Вие може да изразите Вашето отношение, като по този начин участвате в процесите за подобряване на административното обслужване в администрацията ни.

Вашата оценка за работата на администрацията може да изразите по няколко начина: по електронен път на имейл oblast@hs.government.bg; в Звеното за административно обслужване, попълване на Анкетна карта, в Кутия за мнения, предложения и сигнали на партерния етаж на администрацията или писмено през пощенската кутия на адрес 6300 Хасково, пл. „Свобода“ №5.

В случаите, когато не сте удовлетворени от начина на обслужване или имате някакви оплаквания относно спазването на стандартите за административно обслужване поемаме ангажимента да регистрираме и оценим всяко Ваше предложение, оплакване или жалба във връзка с работата на Областна администрация Хасково, както и сигнали, свързани с териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които Вие може да внасяте.

Ако имате породени съмнения за корупционни действия, сигнализирате незабавно Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията или Комисията по превенция и противодействие на корупцията, като координатите им ще намерите на нашата Интернет страница;

Важно за потребителите е да знаят, че анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат. При представени координати, ние ще разгледаме възможно най-бързо Вашия сигнал и ще Ви уведомим.

Ръководството и служителите са ангажирани с процеса на подобряване на административното обслужване, като се поддържа постоянна обратна връзка с потребителите на услуги, изпълнявайки вътрешни стандарти за проучване на удовлетвореността на клиентите. Резултатите се отчитат, анализират, докладват и предприемат съответни действия. Целта ни е да подобряваме качеството на работата си и да достигаме повишаващите се критерии на нашите клиенти.

 

Начини за допитване до потребителите

Потребителите могат да участват в процеса на оценка на административното обслужване чрез:

• Попълвайки анкетна карта в Звеното за административно обслужване;
• Изразявайки устно или писмено своята оценка.

 

Срокове

При писмено оформено искане за извършване на административна услуга:

• незабавно, при възможност;

• в срок от 3 дни – при искане за извършване на административна услуга, когато се оформя писмено;

• в срок от 7 дни от датата на постъпване на искането – при произнасяне по искане за издаване на индивидуален административен акт;

• в срок от 7 дни от датата на постъпване на запитването, постъпили по пощата и по електронната поща е също 7 дни.

• в срок от 14 дни от датата на постъпване на искането/запитването в звеното за административно обслужване (ЗАО) на областната администрация - в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган.

•  в срок до 7 дни - при произнасяне по искане за издаване на акт.

•  в срок до 14 дни – при искане за достъп до обществена информация.

• в срок от 30 дни – когато извършването на услугата налага установяване на факти и обстоятелства, изискващи проверка, проучвания и събиране на допълнителна информация.

• Ако в предвидения от закона срок – от 3 дни до 1 месец (в зависимост от обработваната информация) не получите никакъв отговор от Областна администрация, попадате в хипотезата на „мълчалив отказ“. Това е хипотеза, при която липсата на отговор се приравнява на изричен отказ.

 

 

 

Специфични срокове, посочени изрично в специален закон.

Когато се налага удължаване на горепосочените срокове, клиента да бъде своевременно уведомен за причините.

Обжалване

Индивидуалните и общи административни актове, издадени от областния управител, могат да бъдат обжалвани пред Административен съд Хасково по реда на Административно-процесуалния кодекс. В съдържанието на всеки акт е посочено в какъв срок може да стане това. Обхватът на съдебното оспорване е ограничен – то е само относно съответствието на акта със закона, т.е. по законосъобразност.

Данни за кореспонденция:

Тел: 038/608011; факс: 038/608050; e-mail: oblast@hs.government.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Областен управител.
Тел: 038/608059; e-mail: oblast@hs.government.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Заместник областни управители.
Тел: 038/608042; Звено за административно обслужване.    Булстат: 836147490

 

КАКВО ОЩЕ Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕТЕ

Какви са правата ви съгласно Закон за достъп до обществената информация

Този закон урежда правото Ви на достъп до обществена информация, а такава е всяка информация, свързана с обществения живот и която Ви дава възможност да си съставите мнение относно дейността на администрацията.

Право на достъп съгласно този закон имат всички български граждани, както и чужденците и лицата без гражданство, а така също и всички юридически лица.

Нашата администрация е длъжна да спазва следните основни принципи при осъществяване на достъп:

1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;

2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

4. защита на правото на информация;

5. защита на личната информация;

6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

За да получите достъп до обществена информация трябва да подадете писмено заявление или да направите устно запитване. Заявлението е писмено и когато е направено по електронен път. В заявлението трябва да посочите:

1. трите Ви имена и адрес за кореспонденция. Ако става дума за фирма - наименованието и седалището на фирмата;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната от Вас форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
Ако в заявлението не се съдържат посочените по-горе данни, то се оставя без разглеждане.

Следва да знаете и кога може да Ви бъде отказан достъп. Това може да стане в случаите когато исканата информация:

1. исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

2. исканата информация засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставянето й.

3. исканата информация вече Ви е била предоставяна през предходните 6 месеца.
Когато Областна администрация  Хасково не разполага с исканата  информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок от получаването на заявлението, ние препращаме заявление до компетентния в случая орган и уведомяваме за това заявителя.
Ако Областна администрация Хасково не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок уведомява заявителя.

Областният управител излиза с решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на информация, което можете да обжалвате пред Административния съд или пред Върховния административен съд.

За по-подробна информация по този закон, виж. ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., и последвалите го изменения.

Какви са правата Ви съгласно Закон за защита на личните данни

Този закон гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като защитава физическите лица от неправомерно обработване на личните им данни, а така също регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива данни. Лични данни са тези данни за лицето, които разкриват неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Ползването и предоставянето на лични данни става при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни, обн. ДВ бр.1 от 04.01.2002 г и последвалите го изменения.

Настоящата Харта на клиента  влиза в сила от 01.10.2015 г., съгласно Заповед № РД-13-51 от 30.09.2015 г. на Областния управител на Област Хасково.