Приеха Областната програма за намаляване на риска от бедствия 2021- 2025 и годишния план за 2022 г.


На заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, проведено в Областна администрация – Хасково, бе приета Областната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. Бе приет и годишният план за изпълнение на програмата. В заседанието, водено от областния управител Катя Панева, участваха 29 членове на съвета от общо 38. Всички присъстващи гласуваха „за“, „против“ или „въздържали се“ нямаше.

Областната програма за намаляване на риска от бедствия, в срок на действие от 5 години, ще ни осигури цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигане на устойчивост. От първостепенна важност е и координацията между отделните отговорни звена. Това подчерта в началото Катя Панева, след което представи Делчо Кунчев, който отскоро отговаря за дейността по отбранително-мобилизационна подготовка в Областна администрация – Хасково.

Областната програма за намаляване на риска от бедствия за периода до 2025 г. е съставена по съответната Национална програма, която пък е на база Национална стратегия. Стратегията е правена през 2017-2018 г., последващата Национална програма обхваща времето до 2025 г. Тъй като има известно разминаване през годините, в Областната програма сме заложили принципа на реализъм, с възможни и изпълними дейности, обясни Делчо Кунчев. Той изрично подчерта, че за разлика от 20 век, през 21 век значително се повишиха бедствията, очакват се и климатични промени, което още повече налага сериозно внимание.

Във времето за дискусии на заседанието бяха направени различни предложения. Петър Марков, представител на Община Свиленград, предложи да се добавят дейности по линия на трансграничното сътрудничество, спомена и за идея за изграждане на център за обучение на доброволци. В това отношение бе коментирано, че на 6 юли в Турция ще се проведе форум по техническа помощ за управление на риска от наводнение в басейните на реките Марица и Тунджа, за който форум Областна администрация има покана. Тончо Тончев, представител на Общински съвет – Хасково, акцентира на необходимостта от въвеждане на нова автоматизирана оповестителна система за населението, тъй като сегашната вече не функционира както трябва.

Както годишният план, така и цялостната стратегия са реалистични и изпълними. Те ще намалят уязвимостта на населението от бедствия. В тях ще бъдат включени всички допълнителни предложения, коментира в края на заседанието Катя Панева. Областният управител благодари на всяка една структура за съдействието и подчерта, че предложения за допълнения и изменения могат да се правят до 15 юли тази година.