Областна администрация-Хасково започна процедура за попълване на националната система „Живи човешки съкровища – България“


Областна администрация-Хасково започна процедура за попълване на националната система „Живи човешки съкровища – България“ 2022 г.

Системата „Живи човешки съкровища – България“ е основен инструмент на държавната политика за опазване на нематериално културно наследство. Тя цели съхраняване на важни за България традиционни дейности и умения на общности, групи и отделни лица, насърчаване на тяхното предаване на следващите поколения, популяризирането и оторизирането им като носители на национална идентичност.

„Живи човешки съкровища – България“ се попълва на всеки две години на два етапа – областен и национален. Сесията на областния етап излъчва представител, с който oбласт Хасково да участва в националния етап на процедурата.

Подаването на номинации за участие в областния етап на процедурата за попълване на системата „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г. може да се направи до 26 август 2022 г. включително в деловодството на Областна администрация – Хасково или на имейл: oblast@hs.government.bg.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. Всяка институция може да направи само една номинация.

Номинациите следва да представят дейности и умения/елементи от сферите на нематериалното културно наследство, съгласно регионалните листи на Националния регистър на нематериалното културно наследство на Република България като традиционни обреди и празници, традиционно пеене и свирене, традиционно танцуване и традиционни детски игри, традиционно разказване, традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци, традиционна медицина.

Една номинация може да представя повече от една сфера на нематериалното културно наследство. Представените дейности и умения/елементи следва да са предавани от поколения, да са жизнени и да се практикуват в настоящето. Номинациите може да са както индивидуални – за човек, който притежава знания и умения, и практикува дейност в областта на нематериалното културно наследство, така и колективни – за група от лица, които съвместно практикуват дейност в областта на нематериалното културно наследство.

Подаването на номинациите се извършва с представянето на следните документи:

  • типов формуляр  – по образец
  • кратък филм от 5 до 10 минути
  • снимки – до 15 броя
  • подкрепящо писмо от кмета на съответната община
  • типова декларация (индивидуална/групова) за безвъзмездно предоставяне на изпълнителски или авторски права – Приложения № 1-4 по образец според кандидатурата

Постъпилите кандидатури от областта ще се разгледат от комисия, която включва експерти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките, представители на регионален музей, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство.

Подробна информация за Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г., образец на изискуемите за номинациите документи (Типов формуляр и Приложения № 1-4) с указания за попълването им, може да намерите на интернет страницата на Министерството културата на адрес: https://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=541&z=751.