Проведе се първа работна среща във връзка с изготвянето на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Хасково 2023-2024 г.


Със заповед на oбластния управител на област Хасково Красимир Ангелов бе определена работна група за изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Хасково 2023-2024 г. Първото заседание с представители на всички заинтересовани страни се проведе днес в зала „Марица“ в Областна администрация-Хасково.

Председател на работната група е и.д. директор дирекция АКРРДС в Областна администрация-Хасково Петя Дичева. В състава й са включени експерти от Областна администрация-Хасково, общинските администрации на територията на област Хасково, РУО, РЗИ, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. На работната среща участваха още представители на РДСП-Хасково.

Работната група има възложена задача да разработи проект на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община за периода 2023-2024 г.

С разработването на Областната стратегия за подкрепа и личностно развитие се цели да се създават условия за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността на територията на региона, чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда.