Заповед РД-11-005


 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

 1. Да се приведат в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение болестите Шап по чифтокопитните животни органите на Регионалната ветеринарномедицинска служба гр. Хасково

 2. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии на които да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването на болестите на територията на съответните общини и до 14.01.2011г. да уведомят писмено областния управител за изпълнение на набелязаните мерки.

 3. Кметовете на общини да разпоредят на кметовете на населени места извършване актуализация на регистъра на наличните двукопитни животни и предоставят списъците на официалните ветеринарни лекари на съответните общини. срок за изпълнение: до 14.01.2011 г.

 4. Директора на РВМС - Хасково да организира извършването на ежедневни клинични прегледи за Шап в общините граничещи с Република Турция, като кметовете организират и оказват съдействие на ветеринарните органи при провеждане на мероприятията.

 5. Забранявам пашата на двукопитни животни на разстояние по-малко от 500 метра от държавната граница с Р.Турция и в близост до пътищата и паркинги с международен трафик. Да се районира пашата на двукопитните животни от граничните населени места.

 6. Забранявам пазарите за двукопитни животни на територията на областа.

 7. Забранявам провеждането на изложби на възприемчиви животни на територията на областа.

 8. Забранявам движението на територията на областа на живи говеда,овце,кози и свине с изключение на тези предназначени за незабавно клане след извършен клиничен преглед и термометриране.

 9. Забранява се лова на възприемчив дивеч на територията на общини Свиленград и Тополовград.

 10. Собствениците на животновъдни обекти на територията на областа в които се отглеждат двукопитни животни да предприемат мерки свързани със режима за влизане и излизане, охраната и ограждането на обектите.

 11. Граничните ветеринарни инспектори да извършват съвместно с органите на Регионални Дирекции “Гранична полиция” Елхово и Смолян и митническите инспектори от ГКПП - щателен контрол за недопускане внасянето от Р.Турция на продукти от животински произход необработени термично, като намерените такива се конфискуват и унищожават.

 12. Органите на ОД МВР Хасково да засилят контрола върху транспортните средства, превозващи животни, продукти и суровини от животински произход. При всяко констатирано нарушение да се уведомяват ветеринарно-медицинските органи за предприемане на мерките по Закон за ветеринарната дейност.

 13. Служителите от Регионалната Дирекция по горите гр. Кърджали, на територията на област Хасково и членовете на СЛРБ да уведомяват незабавно органите Регионалната ветеринарномедицинска служба гр. Хасково при откриване трупове на умрели диви двукопитни животни на телефони 0888 619-818 и 0887 742-065.

 14. Директора на РВМС - Хасково да сформира диагностични екипи за спешно реагиране на подадени сигнали за случай на заболяване.

При всеки подаден сигнал да се докладва в ЦУ на НВМС - София и на дежурния в Областен съвет за сигурност – Хасково на тел. 038/608060.

15. Директора на РВМС Хасково ежедневно до 17,00 часа да информира областния управител за обстановката на територията на областа и изпълнението на поставените задачи и мероприятия на e-mail: oblast@aidabg.net и на факс 038/608013.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини, РВМС - Хасково, и всички членове на Областна епизоотична комисия.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Донка Петрова – главен секретар на Областна администрация Хасково и зам.-председател на Областна епизоотична комисия..

 

 

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на област Хасково