Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК


 

02.05.2011 год.

гр. Хасково

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-11-101 от 09.03.2011 год., с която определя обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-619 от 19.02.2009 год., подадена от Екатерина Илиева Романова от гр. Пловдив и Добринка Илиева Марчева от гр. Свищов, като наследници на Илия Милчев Карабоюков.

 

РУМЕН ДАНЕВ

Областен управител на Област – Хасково