Отчет на Областния Управител на Област Хасково г-н Румен Данев за периода август 2009 - август 2010


 

ОТЧЕТ

 

НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ХАСКОВО Г-Н РУМЕН ДАНЕВ

ЗА ПЕРИОДА АВГУСТ 2009 – АВГУСТ 2010

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО,

Измина една година, откакто – благодарение на Вашето доверие и подкрепа, поех поста областен управител на област Хасково. Тази година за мен бе белязана с много знакови моменти, свързани с новата ми длъжност и с голямата отговорност, произтичаща от това. Аз и моят екип изготвихме този отчет и оставяме на Вас да прецените как и доколко сме се справили с отговорностите да работим в услуга на гражданите. Ясно е, че има още много какво да се направи и аз Ви уверявам, че имаме волята и необходимия професионален ресурс да отговорим на справедливите високи изисквания.

В този контекст искам да благодаря на моите заместници г-жа Румяна Въчева и г-н Николай Нанев, на целия екип на Областна администрация Хасково и също така на депутатите от ПП ГЕРБ в НС, които застават зад всяко наше добро начинание и правят всичко възможно то да се случи.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за периода юли 2009 – юли 2010

Едногодишният период, през който функционира Областна администрация Хасково, бе характерен с това, че всички работихме в условията на икономическа криза. Предприехме решителни действия за засилване на финансовата дисциплина и подобряване контрола при управлението и разходването на бюджетните средства. С цел недопускане на преразходи на бюджетни средства, ограничихме разходи, свързани със служебни пътувания, командировки, телефонни разходи и други. Разходите за представителни цели бяха спрени. В резултат на това при спазване приоритетите на ЗДБРБ за 2010 г. основните разходи в администрацията бяха значително намалени в сравнение със същия период на 2009 г., а именно:

  • Разходите за заплати и възнаграждения на работещите в Областна администрация представляват 85,76 на сто от същите за предходния период.
  • Разходи за веществена издръжка за изпълнение на дейностите в Областна администрация са 78,07 на сто от същите за предходния период.

Областна администрация Хасково е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерски съвет. Бюджетът на администрацията от м.септември до края на 2009 г. бе 370 170 лв., а изпълнението 369 256 лв. За 2010 г. актуализираната бюджетна сметка е 516 005 лв. при 617 059 лв. в началото на годината. Намалението е със 100 954 лв, от които 14 335 лв. за заплати и 86 619 лв. – издръжка.

Към 31.07.2010 г. са изразходвани 58,05 на сто от бюджета на администрацията.  Изплатените разходи за дейности в Областна администрация са 493 602 лв., от които разходи за Областна администрация 316 999 лв. и разходи за двата ГКПП – 176 603 лв. В последните са включени разходите във връзка с подготовката на граничните контролно-пропускателни пунктове на територията на област Хасково - ГКПП “Капитан Андреево” и ГКПП “Капитан Петко войвода” за реалната Оценка по Шенген в област “Сухопътни граници” през м. март 2010 г., които възлизат на  112 403 лв. и 64 200 лв. за сметосъбиране, сметоизвозване и други дейности по поддържане на чистотата на двата пункта.

Други разходи, които извършва администрацията, са за: работещите по Програмите за временна заетост – 31 974 лв. и за обезщетения на репресирани лица – 20 800 лв.

По набирателната сметка, постъпват суми за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти на граждани от областта във връзка с изграждане на обект “Реконструкция и електрификация на ЖП линия Пловдив-Свиленград- Турска/Гръцка граница” и за изграждането на Автомагистрала “Марица”. След представяне на необходимите документи, преглеждането им от служители и одобряването им от областния управител, средствата се изплащат на правоимащите.

За подобряване административното обслужване на гражданите, във фоайето на Областна администрация Хасково се поддържа оформения кът с подходящо указателно табло и табло за информационни материали; удобно място за попълване на формуляри от граждани. За мнението на гражданите получаваме информация чрез кутията за сигнали, мнения и предложения; чрез книгата за похвали и оплаквания и от попълнените анкетни карти;

По програмите за временна заетост в администрацията през 2010 г. работят 11 човека, от които на ГКПП “Капитан Андреево” – 1. МТСП поемат разходите им за заплати и осигуровки в минимални размери, а всички останали разходи остават за сметка на Областна администрация.

По програма “Старт на кариерата” в Областна администрация до 31.03. работеше един стажант. По програма ЗПОХТУ работят 3 служители.

Областна администрация Хасково изплаща и обезщетения на  репресирани граждани по ЗПГРРЛ.

През отчетния период продължи работата по изпълнение на поставените цели пред администрацията. Спазваха се стриктно изискванията на Системата за финансово управление и контрол, като не се допускаше извършването на преразходи по бюджета.

Приходите в Областна администрация са от отдаване под наем на държавно имущество, продажби на държавно имущество, от такси по ЗУТ, от глоби, санкции и неустойки и др.

Един от проблемите, съпътстващ дейността ни, е свързан със сградата, която е на повече от 40 години и се нуждае непрекъснато от ремонти. Подобно е и положението с остарелите автомобили, които ползва администрацията и които отежняват допълнително бюджета ни с високите разходни норми за гориво и необходимостта от ремонти по тях.

Съществен проблем е и този, свързан с поддръжката на инфраструктурата и чистотата на ГКПП на територията на областта – ГКПП “Капитан Андреево” и ГКПП “Капитан Петко войвода”. Възникват непрекъснато аварии, течове по водопроводната и канализационна мрежа, проблеми с маркировката, знамената, и много други. В щата на администрацията е предвиден един служител, който следи за реда и чистотата в района на ГКПП. Без достатъчен финансов ресурс и персонал, затрудненията ще са трудно преодолими.

Областна администрация извършва услуги на граждани, свързани с издаването на удостоверения за трудовия стаж и получаваните трудови възнаграждения. Това е свързано с много проблеми, тъй като в бившия ОНС са функционирали много служби, част от архива е предоставен на общината и на много други места. Независимо от това, нашата администрация се старае и полага усилия за изясняване на всеки конкретен случай до крайното му разрешаване.

 

 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

През периода август – декември 2009 г. бяха проведени работни срещи с гръцките ни партньори от разширената област Родопи – Еврос, както и с област Кърджали за идентифициране на проектни идеи, които да бъдат разработени в завършени проектни предложения, с които да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по “Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”.

Като  резултат от проведените срещи в края на месец октомври 2009 г. Областна администрация Хасково кандидатства с проект Създаване на интегриран туристически продукт за трансгранична зона Хасково - Еврос по първата покана за набиране на проектни предложения  по “Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”. Проектът е на стойност 424 914 евро, партньор по проекта е Областна администрация Еврос, Р Гърция.

Администрацията взе активно участие по предоставянето на необходимата информация и окомплектоването на пълната документация във връзка с партньорството ни по следните проекти по “Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”:

– Проект “Керванът на звуците, цветовете и вкусовете, пътуващ в трансграничния регион” – водеща организация  е Мрежата за трансгранично сътрудничество, гр. Орестияда, Р Гърция. Проектът е на обща стойност 975 000 евро. Партньори по проекта са областните администрации Хасково, Смолян и Кърджали.

– Проект “Епидемиологична карта на трансграничния регион”, Водещ партньор по проекта е Мрежата за трансгранично сътрудничество, а партньори са Областна администрация Смолян и Областна администрация Хасково.

– Проект “Съвместна стратегия за дългосрочно трансгранично сътрудничество за развитие на туризма в трансграничния регион: Кърджали и Хасково – Родопи и Еврос” на Областна администрация Кърджали. Стойността на проекта е 285 820 евро.

– Проект “Доброволно кръводаряване” на  Област Родопи - Еврос , Р Гърция с партньори областните администрации на Хасково и Кърджали. Проектът е на стойност 1 120 000 евро.

В началото на месец май 2010 г. бе инициирана и проведена в Областна администрация Смолян работна среща на областите от Южен централен район за планиране. Основната цел на срещата бе идентифициране на проектна идея, която да се разработи в проект и да се кандидатства по ОП „Административен капацитет”. На срещата бе идентифицирана обща проектна идея, около която да се обединим и петте области и бяха формулирани основните дейности по проекта. Проектната идеята беше  разработена до цялостно проектно предложение „ЮЦР-Район с открита държавна администрация пилотно в  образование и здравеопазване  - РОДАПОЗ”, което на 31.05.2010 г. бе внесено за одобрение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по поканата за набиране на проектни предложения – схема BG051PO002/10/2.1-04 „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” по ОП „Административен капацитет” 2007-2013. Водеща организация е Областна администрация Смолян, а областите Хасково, Пловдив, Пазарджик и Кърджали сме партньори по проекта.

УСТРОЙСТВО  НА ТЕРИТОРИЯТА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА  ПЕРИОДА

1.Направление - управление и разпореждане с държавната собственост

1.1. Отписване от актовите книги за държавна собственост - основание чл.78, ал.1 от ЗДС и по реда на чл.108, 109, 110, 111, 112, 113 ППЗДС.

За периода са отписани общо 93 имота от актовите книги за държавна собственост. Текущо обработвани неприключили преписки за периода – 3 броя.

1.2. Преписки за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на общини и публичноправни субекти – по реда на чл.54 от ЗДС

За периода са обработени общо 12 броя преписки за безвъзмездно прехвърляне право на собственост, от тях приключили 7 бр.

1.3. Обявяване на имот – публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост  на основание чл.6, ал.1 от ЗДС и чл.5, ал.2 от ППЗДС

За периода са обработени общо 3 броя преписки за обявяване на имот – публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост .

1.4. Обявяване на имот – частна държавна собственост за имот – публична държавна собственост на основание чл.6, ал.2 от ЗДС и чл.5, ал.1 от ППЗДС

За периода са обработени  общо 2  преписки за обявяване на имот – частна държавна собственост за имот – публична държавна собственост.

1.5.Безвъзмездно  учредяване на ограничено вещно право на ползване на основание чл.56, ал.2 от ЗДС

За периода е обработена 1 преписка за безвъзмездно право на ползване – Изворите Мин. бани.

1.6.Предоставяне на имоти – държавна собственост за управление на ведомства и общини на основание чл.15, ал.2 от ЗДС

За периода 16.08.2009г. до 10.08.2010г. са обработени общо 2 броя. Предоставена е в управление земя на Министерството на земеделието и храните за нуждите на Професионална гимназия по дървообработване и строителство-Хасково и Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол-Хасково – с договори от 11.02.2010г. и 13.01.2010г.

1.7. Становища Концесии – основание чл.103, т.1 от Закона за концесиите, чл.16, ал.1 от ППЗК

За периода са обработени общо 14 броя искания за становище по концесии на обекти , находящи се на територията на Област Хасково.

1.8. Издаване на удостоверения за реституционни претенции по искане на граждани – физически лица, юридически лица, ведомства, общини.

За периода са издадени общо 24 броя удостоверения за реституционни претенции.

1.9. Процедура за изземване на недвижими имоти – държавна собственост  на основание чл.80, ал.1 от ЗДС

За периода е стартирана 1 процедура с уведомление по чл.26, ал.1 АПК.

1.10. Обработване на преписки по приключване на тръжни процедури на Министерство на отбраната по реда на чл.59 ППЗДС

Обработени преписки за периода 16.08.2009г. до 10.08.2010г.  -  1 брой.

2. Направление - стопанисване на държавната собственост

За периода от 16.08.2009 г. до 10.08.2010 г.

Договор за наем – 1 бр.

Изготвяне на анекси към договорите за наем  - 4 бр.;

3. Направление - надзор и актуване на държавни имоти

3.1. Надзор и актуване на държавни имоти

За периода са издадени 89 броя актове за държавна собственост.

3.2. Отбелязване на нови обстоятелства в актове за държавна собственост

За периода – в 101 броя актове за държавна собственост са отбелязани нови обстоятелства.

3.3. Издаване на удостоверения за снабдяване  с нотариални актове по обстоятелствена проверка.

За периода са изготвени  136 броя удостоверения.

4. Направление - устройство на територията

4.1 Транспорт

Областна администрация Хасково на 05.08.2010г. се присъедини към работна група за изготвяне на „Интегриран Национален план за управление на транспорта в България”.

4.2. Изплащане на обезщетения по отчуждителни производства на собственици във връзка с изграждане на ж.п. линия Пловдив – Свиленград и АМ „Марица”.

За периода са обработени и изплатени 330 броя преписки по отчуждени имоти.

4.3. Устройство на територията

За периода от 16.08.2009 г. до 10.08.2010 г. са издадени  2 броя строителни разрешения.

За същия период са издадени  2 броя заповеди за одобряване на инвестиционен проект.

За същия период са издадени  4 броя заповеди за прокарване.

За периода от 16.08.2009 г. до 10.08.2010 г. са издадени 3 брой  разрешения за възлагане на ПУП.

5. Направление - регионално развитие

В отчетния период Областна администрация Хасковo работи върху актуализацията на Областната стратегия за развитие на област Хасково 2005 - 2015, която е документ за стратегическо планиране на регионалното развитие и се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на Южен Централен район за планиране. Актуализацията на Областната стратегия за развитие се извършва на основание на новоприетия Закон за регионално развитие и Правилника за прилагането му, където са поставени нови специфични изисквания относно срока на действие, ролята и съдържанието на Областната стратегия за развитие.

Актуализирането на стратегията се налага в резултат на настъпилите съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която стратегията предстои да се изпълнява, както и в резултат на реформите и новата стратегическа ориентация на кохезионната политика в ЕС.

Тази година започна изготвянето на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Хасково, като към момента продължава разработването й.

В отчетния период се работи по възстановяване дейността на Областния съвет по енергийна ефективност.

Областна администрация Хасково работи и по изпълнение на мерките в Плана за Източнобеломорски район относно прилагане на Директива 91/271/ЕС за градски отпадъчни води.

Областна администрация Хасково участва в Областната комисия по преброяване на земеделските стопанства, което се извършва през 2010 г.

Подпомага се дейността на общините Хасково, Димитровград, Мин. Бани по проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по който проект се работи за изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци.

Защита при кризи и бедствия в област Хасково

1.  Дейности  по изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия.

В Хасковска област има разработен план за защита при бедствия, който периодично се актуализира и се набелязват мероприятия за превантивна дейност. След извършването на проверка по предотвратяване наводнения на зимни подготовки и други мероприятия, комисия изготвя предписания за незабавно отстраняване на допуснати грешки. Всички общини имат изготвени планове за бедствия. Регионални структури извършват необходими контролни проверки и спазват нормативната база. Остава проблемният въпрос за осигуряване на средства по почистването на речни корита и извършването на превантивни дейности по предотвратяване ерозията на големите реки -  р. Марица, р. Тунджа и р. Арда. Проблемен въпрос остава контролът от общините на предоставените за стопанисване общински язовири.

Проведени са 8 срещи с кметовете на общините от областта по въпросите за защита при кризи и бедствия. През месец април и  месец октомври, комисия от Областна администрация и регионални структури извърши проверка за  готовността на общините от областта за зимния период и при наводнения. При срещите с ръководствата на общините и обектите от националното стопанство, акцентът се поставя на превантивната работа като основа за недопускане и/или намаляване на вредните последствия при бедствия и аварии.

Всички язовири  в Хасковска област, стопанисвани от “Напоителни системи”, които са 12 на брой, са под непрекъснат контрол. Ежедневно се следи водното им  ниво. На всички язовири са определени контролни водни обеми, които не трябва да се надвишават. По този начин се осигурява възможност за поемане на очакваните водни маси от пролетното пълноводие. За поддържане на необходимите контролни  обеми  периодично се изпускат водни маси от основните изпускатели на язовирите.

През годината бяха проверени 4 потенциално – опасно обекти,  работещи с химични вещества, 20 бр. складове, съхраняващи препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност на територията на общини Свиленград, Стамболово, Маджарово Симеоновград, Ивайловград, Любимец, Харманли и Тополовград. Проверката на другите общини ще се извърши през месец септември.

Проверка е извършена и  по изпълнение на условията по чл. 104 и 116 от ЗООС в “Неохим”АД – Димитровград – 2 бр., 1 бр. хвостохранилище и 2 бр. сгуроотвали.

През месец май приключиха проверките на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти /язовири, хвостохранилища, сгуротвали и др./, както и проводимостта на речните корита на територията на област Хасково.

Комисия, сформирана със заповед на областния управител г-н Румен Данев, направи заключения,  въз основа на които са направени препоръки, които са изпратени по общини.

На 30 юни в областите Хасково, Кърджали и Смолян се проведе учение “Защита 2010” за реагиране при възникване на земетресение, където бяха проиграни учебни ситуации.  Темата на самото учение бе “Действие на органите за управление и силите на Единната спасителна система по защита на населението и националното стопанство при възникване на земетресение на територията на Република България”. Целта на заседанието на  Областния щаб за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, бе как да реагират институциите и има ли синхрон в техните действия при евентуално възникване на земетресение на територията на страната.

2. Дейности по планиране на защитата при бедствия и провеждането на СНАВР /спасително-неотложни аварийно-възстановителни работи/.

За териториалните структури на министерствата и ведомствата, както и за обекти на територията на областта:

  • оказана методическа помощ на общините за изготвянето на Общинските планове за защита при бедствия и аварии. Проведена работна среща със длъжностните лица от общинските администрации, определени от общинските ръководства да координират разработването на планове, и специалистите по Гражданска защита;
  • актуализиран е Областен план за провеждане на СНАВР – месец май 2010 г.
  • актуализирани структурите на обектовите и училищните планове за защита при бедствия и аварии. Проверка и приемане на 154 бр. училищни планове за защита.
  • Участия  в комисии и съвещания на Областен управител (епизоотични комисии, по зимна подготовка, по очаквано пролетно пълноводие, по пожарна опасност и др.)

ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ

Продължава работата на сформираната Областна комисия за военните паметници. До момента са регистрирани 104 паметника, решават се въпросите за собствеността на паметниците.

По инициатива на областния управител се сформират комисии в общините за написване на книга за участието на населението на областта във войните и финансирането на филм за Втората световна война.

Също по инициатива на г-н Данев, съвместно с Областен съвет на съюза на ветераните, бяха раздадени медали на ветераните от войните в общините на територията на областта по случай 65 години от победата над фашизма.

Тържествени мероприятия, ознаменуващи 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, се проведоха под патронажа на областния управител. Част от тези мероприятия е тържествена вечерна заря - проверка. Тя бе изпълнена от военнослужещи от поделение 52740 в Хасково.

СИГУРНОСТ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

 

От учредяването на антикорупционната структура са постъпили общо 128 сигнала. Продължава работата по стартиралата Информационна система за координация и комуникация между антикорупционните структури, сигналите за корупция преминават през сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет.

Във връзка с ефективното функциониране на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията и с оглед улесняване на гражданите, желаещи да сигнализират за корупционни практики, са въведени различни начини за получаване на сигнали. Жалби се приемат на телефонен номер, в деловодството на администрацията, по електронен път (по електронна поща на Областна администрация и по сайта на Комисията по превенция и противодействие на корупцията) и в специално поставената пощенска кутия на входа на държавната институция. До информацията в Областна администрация Хасково е поставено табло с услугите предлагани от администрацията, актуализирани са вътрешно-административните правила за работа, отразява се имотното състояние на служителите в декларациите по чл. 29 от Закон за държавния служител.

И  през 2010 г. в Областна администрация Хасково се работи по изпълнението на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията. Периодично служителите на Областна администрация преминават обучение по превенция и противодействие на корупцията.

Представителите на регионалните структури предоставят отчети относно предприетите мерки за противодействие на корупцията и предложения за изпълнение на мерки за изпълнение на плана за работа.

 

ГКПП КАПИТАН АНДРЕЕВО И ГКПП КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

По поддържката на инфраструктурата, визията и контролът на двата гранични пункта на територията на областта се свърши доста сериозна работа. Беше ремонтирана част от асфалтовата покривка на граничния пункт, подновена бе пътната маркировка, сменени са остарелите указателни табели и знаци. Със смяната на електрически табла и закупуването на осветителни тела се погрижихме за добрата осветяемост на пункта в нощно време.

Сключен е договор с фирма, която отговаря денонощно за: сметоизвозване на битовите отпадъци; снегопочистване и зимно поддържане на платната за движение; озеленяване, почистване и поддържане на тревните площи; поддържане на чистотата на санитерните възли. Осъществява се непрекъснат контрол за чистота на работните помещения и граничните територии. Периодично се извършват проверки и се подменят знамената, следи се стриктно за изпълнението на задълженията  на комендантите.

Добра оценка за работата по подготовката на пункта по Шенгенския договор бе получена и от министър - председателя на Република България г-н Бойко Борисов.

В началото на 2010г. проверяващ екип по Шенгенския договор изказа похвала за състоянието на ГКПП “Капитан Андреево”

Проверяващият екип от европейски специалисти, инспектиращ готовността на ГКПП-та в България за готовността им по Шенгенския договор, отправи специална похвала към областния управител и екипа на администрацията за направеното на ГКПП Капитан Андреево по отношение на указателните табели.

По отношение на функциите на областния управител, съгласно чл. 7А от Наредбата за ГКПП, свързани с поддържане на чистотата, указателните табели, озеленяването, герба, знамената и др., проверяващите нямаха никакви забележки. За  поставените в началото на 2010г. 35 нови табели, указващи според европейските изисквания посоката, трасето и обслужването на пункта, бе получена специална похвала. ГКПП “Капитан Андреево” е един от малкото пунктове в страната, където това бе сторено в срок.

Проверяващите констатираха и добрата работа по снегопочистването и опесъчаването, както и за чистотата на пункта.

Съгласно спогодбата между Република България и Република Гърция, усилено се работи по пускането на новия ГКПП Ивайловград – Кипринос на 09.10.2010г. Според експертната комисия от двете страни, всички предвидени мероприятия ще бъдат изпълнени в срок.

ВИЗИТИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

За една година област Хасково бе посетена от много членове на правителствения кабинет по повод работни срещи, срещи с граждани и проверки на инфраструктурни обекти и гранично-контролни пропускателни пунктове. Визита от най-високо ниво бе осъществена на 18 март, т.г., когато лично премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Цветан Цветанов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков инспектираха строежа на АМ “Марица” и ГКПП “Капитан Андреево”.

Вицепремиерът Цветан Цветанов посети Хасково и в началото на годината, когато участва в среща ”Подобряване на бизнес климата с акцент към малките и средни предприятия и сигурността  - предпоставка за привличане на инвестици”.

В Хасково с граждани се срещнаха още министрите Сергей Игнатов, Вежди Рашидов, Свилен Нейков. Заместник-министърът на здравеопазването д-р Валерий Митрев посети здравни заведения в областта по повод здравната реформа, а министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова участва в работна среща със здравни специалисти във връзка с Областната здравна карта. Няма да пропуснем и ползотворната среща на зам.-министъра на културата д-р Тодор Чобанов с музейни работници и археолози в Музейния център в Александрово, организирана от Областна администрация. Министър Александър Цветков /МТИТС/ направи през юли първата копка на жп линията Свиленград-Турска граница, а заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Цветанов участва в традиционен ритуал по зажънване и се срещна със земеделци.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Предполагам, че има неща, които сме пропуснали при изготвянето на този отчет. Но съм сигурен, че те са станали достояние на гражданите чрез журналистите, които през тази година дадоха гласност на всички  добри начинания. Тук е момента да благодаря на всички медии в областта за доброто партньорство – благодарение на тях обществото е информирано за дейността ни и по този начин се осъществява една голяма част от политиката ни за прозрачно управление. Отворени сме, разбира се, и за градивна критика, тъй като това ще ни помогне да повишим качеството си на работа.

В самото начало на моя мандат Областна администрация Хасково бе сред номинираните по Програмата Достъп до информация за престижната награда  "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". Номинацията дойде от местните медии, за което отново им благодаря. Това е голяма признателност и голяма отговорност – да запазим и повишим нивото на качеството на услугите за граждани.

Бих искал да спомена в заключение още две неща – радвам се, чисто човешки, на организирания от Областна администрация Коледен благотворителен базар. Набраната сума от него не бе голяма, но тя зарадва много деца от социалните домове в Хасково навръх Коледа. И съм щастлив, че лично можах да видя радостта в очите им.

И още нещо – Областна администрация обеща съдействие за реализиране на уникалната транстранична проектна идея “Остров на мира и приятелството”. Проектът цели създаване на условия и подходяща инфраструктура за презентация на културите на 3 страни – България, Гърция и Турция. Това ще се осъществи на уникален остров по р. Марица, намиращ се на граничната точка между трите държави. Бих се радвал, ако допринесем този проект да стане факт.