Инж. Минко Ангелов: Няма да позволя безхаберието във ВиК сектора повече да продължава в област Хасково


 

Кризата във ВиК сектора в региона се задълбочава. Предстои Общо събрание на ВиК Асоциацията на 3 Август, където ще бъде обсъден бизнес план на ВиК-Хасково за периода 2022-2026 г.

Същинският проблем е покачването на цената на водата, като аз лично съм против поскъпването, заложено в този бизнес план, защото то няма да доведе до нейното по-високо качество, което е сред основните проблеми на местните жители от години и което би трябвало да е сред главните приоритети на управлението на водното дружество.

На 14 юли Областна администрация-Хасково излезе със становище в публичното пространство за част от проблемите във ВиК сектора и по конкретно, че община Димитровград излага на опасност област Хасково да не запази статута си на консолидирана територия и се рискува загуба на важно европейско финансиране във ВиК сектора.

Това становище беше съчетано с датата на публикуване на интернет страницата на Областна администрация-Хасково на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026г.

Изключително важно е обществеността да бъде информирана редовно и открито за проблемите и състоянието на ВиК сектора в област Хасково. Нещо, което за нас до момента не се е случвало и нещо, което ние се опитваме да променим.

Областна администрация-Хасково бяхме достатъчно съобразителни, за да изчакаме изборите на 11 юли да преминат преди да започнем тази кампания по информираност на обществото за проблемите и състоянието на ВиК сектора.

Част от проблемите, свързани с качеството на питейната вода и предоставянето на незадоволителни ВиК услуги бяха повдигнати от така наречените „партии на промяната“ още в 45-ото Народно събрание.

Други належащи и неразрешени проблеми са безводието в някои квартали, където често поради аварии се преустановява воподаването към домакинствата, извършваните ремонтни дейности и използваните материали след отстраняването на повредата, които също се оказват с лошо качество. В същото време финансовото състояние и задлъжнялостта на водното дружество не позволяват да бъде планирано и извършвано стойностно инвестиране в изграждането на водопроводни, канализационни и пречиствателни съоръжения със собствени средства.

Тук ще предоставя малко повече конкретни цифри за проблемите във ВиК-Хасково.

Инж. Тодор Марков е управителят на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково от началото на 2015 г. до момента.

За мен дружеството се управлява слабо години наред. Само за 2019 година загубата е почти 1 400 000 лева. В същата година дружеството сключва договор за банков заем на стойност 3 000 000 лева и завършва годината със общи задължения от заеми 4 243 000 лв, както и задължения към доставчици за малко над 1 500 000 лева.

В края на 2020 година тези задължения към доставчици нарастват до 1 900 000 лева, като само тези за ел. енергия са 1 200 000 лева.

Към същия период задълженията към МОСВ (Басейнова дирекция) за такса водоползване и заустване са малко над 900 000 лева, а вземанията от клиенти надхвърлят 2 000 000 лева, което показва лоша организация при събираемостта.

Относно планираните инвестиции за периода 2016 г.-2030 г., от общо минимално ниво на инвестиции 15 390 000 лева, към края на 2020 г. са изпълнени само 9% или 1 408 000 лева. И така за следващите осем години имаме остатък на изпълнение от 91% или почти 14 000 000 лева, което сами разбирате, че е нереалистично.

Налице е изключително лошо стопанисване на активите - сгради на помпени станции в окаяно състояние, без прозорци, обрасли в растителност. Санитарно охранителни зони без огради, за които поради установени пропуски не е завършена процедурата по учредяване и така са оставени без разрешително за водовземане. 

Постъпват чести сигнали относно отговорници на райони, които редовно не спазват работно си време и не се контролират при разходването на материали за поддръжка и ремонт. 

Установени са неверни данни в Регионалния генерален план за трасета на съществуващи водопроводи в област Хасково. През 2017 г. служител на АВиК установява неточности в картите на изготвения РГП  и е изпратено искане за съдействие от ВиК оператора за установяване на всички неточности. Информирано е и МРРБ. Към днешна дата не е работено за изчистване на грешките.

Регионалния генерален план ще се използва при регионалните прединвестиционни проучвания и е важно да представя достоверна информация, защото проектът за водния цикъл на Хасково е изключително закъснял.

Електроразпределение Юг ЕАД многократно уведомява ВиК оператора за стълбове, създаващи предпоставки за аварии и злополуки. Стълбовете са част от отклонения, които захранват помпени станции. Тъй като собствеността на ел. съоръженията остава неизяснена и към днешна дата, често възникват аварии, които временно оставят без електрозахранване помпени станции на територията на отделни общини в област Хасково. Тогава ВиК дружеството е принудено да извърши за своя сметка бърз ремонт на ел. съоръженията, но отново не се търси дългосрочно решение на проблемите.

Примерите, които мога да дам за лошо управление в сектора са безбройни. 

Считам, че е важно отново да поговорим и за ВиК-Димитровград.

В цяла Европа е налице тенденция към консолидация на водния сектор. Обикновено консолидацията е продиктувана от стремеж към икономии от мащаба.

 

Както вече информирахме, необходими са спешни действия от община Димитровград и Общинския съвет на общината, за да приключи процедурата по прехвърляне на търговското предприятие на ВиК ООД Димитровград на ВиК ЕООД Хасково.

ВиК-Димитровград не е променяла цената повече от 10 години и продава услугите си под себестойност. Така от няколко години работят на загуба, защото нямат правно основание да получат разрешение за увеличение на цената за кубик вода, но въпреки това забавят процеса по обединяване на дружествата.

Основният мотив на община Димитровград е почти двойното покачване на цената на водата, което ще настъпи, преминавайки под шапката на ВиК-Хасково. Това увеличение не би било драстично, ако плавно се повишаваше цената на услугата през годините.

Задълженията на ВиК-Димитровград вече надхвърлят 700 000 лева и е налице голяма вероятност в дружеството да изпадне в несъстоятелност.

Един от лошите сценарии при такова развитие е да се премине към концесиониране на ВиК-Димитровград, което би довело до много лоши последици за жителите на общината - неколкократно увеличение на цената на водата и загуба на всякакво европейско финансиране.

Проблеми има и в община Стамболово. Те са възложител на проект “Реконструкция на водопроводната мрежа в селата с. Стамболово, с. Гледка , с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Зимовина, с. Царева поляна община Стамболово, област Хасково“, финансиран от ДФ “Земеделие “ с договор №26/07/00663 от 19.10.2018 г. чрез европейски фондове по ПРСР за над 6 00 000 лева.

При разглеждане на проектната документация в община Стамболово се установи, че проектът не е съгласуван с никое от двете водоснабдителни дружества, а именно бившето „Стамболово“ ЕООД и експлоатиращото към настоящия момент водопроводната мрежа –„Водоснабдяване и канализация „ЕООД, гр. Хасково, с което е нарушен чл.12, ал.1 т. 3 от глава 4 на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

От самото начало на изпълнение на проекта, чието строителство продължава втора година, се получават сигнали за липса на вода и липсващ установен режим на водоснабдяване във връзка с необходимостта от изграждане на нова водопроводна мрежа в редица населени места от община Стамболово. Жалбоподателите съобщават и че дори когато не се извършват строителни дейности и няма работници на обекта, вода до домовете не се подава.

Въпреки нашите писмени указания към ВиК оператора и община Стамболово, режим на водоснабдяване и досега не е обявен, което води до значителни неудобства и влошаване качеството на живот в населеното място.

Предвид гореизложеното, явно обществеността през изминалите години умишлено не е била информирана редовно и открито за проблемите и състоянието на ВиК сектора в област Хасково, което е довело до моментното му състояние. Няма да позволя това безхаберие повече да продължава в област Хасково.