РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ


Р Е Г И С Т Ъ Р

на

декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от закона (служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

Входящ №, дата Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4, (публична част – чл.37, ал.1, т.12-14) от ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали декларации в срок
Линк към
подадената декларация
Линк към
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
Линк към
публичната част от
подадената декларация
 

РД-10-45/01.02.2022г.


РД-10-74/25.02.2022г.

Димитър Константинов Иванов


Прекратено служебно правоотношение от 07.03.2022г.

Главен експерт

да

 

 

да

 

   

РД-10-12/14.01.2022г.

Елина Младенова Башева

Прекратено трудово правоотношение от 06.04.2022

Специалист

 

 

да

   

РД-10-93/10.03.2022г.

Димитър Стамов Тодоров Експерт за връзки с обществеността да   да    
РД-10-124/28.03.2022 Стефан Николов Младши експерт АКРРДС да   да    

РД-10-133/04.04.2022г.
РД-10-186/03.05.2022г.

Елина Башева Младши експерт да   да    

РД-10-135/05.04.2022г.
РД-10-191/04.05.2022г.

Марияна Даскалова Специалист да   да    

РД-10-139/11.04.2022г.

Петя Дичева Старши експерт да   да    

РД-10-165/20.04.2022г.

Марина Ташева Директор на дирекция АПОФУС да        

(служителите в Областна администрация Хасково, членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветниците и експертите към политическите кабинети)

 

РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35, ал. 1 за 2021г.