Проведе се процедура по избор на членове на Съвета на децата на регионално ниво


 

Директорът на дирекция АКРРДС към Областна администрация Хасково Петя Дичева и мл. експерт Стефан Николов организираха работна среща във връзка с подадените предложения за членове на Съвета на децата в зала „Марица“ в Областна администрация Хасково. Комисията за Съвета на децата проведе процедура по подбор на номинации на областно ниво за Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Само три общини от област Хасково – Хасково, Димитровград и Свиленград, подадоха предложения за членове на Съвета на децата. Община Хасково е излъчила 3 кандидатури, Община Димитровград – четири, а Община Свиленград има само една кандидатура. Шест от номинациите са за членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети и парламенти, а останалите две са индивидуални кандидатури.

Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта е да се насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът на децата представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. В него се включва по един представител на децата от всяка административна област, като се номинира и негов заместник.

Съветът на децата дава възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Процедурата по избор на членове е изработена от самите деца на три нива – общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Тя дава възможност да бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

Днес комисията, назначена със заповед на областния управител, разгледа кандидатурите и избра общо пет деца в двете направления. Процедурата по подбор на областно ниво продължава и на национално ниво. Сега предстои номинациите да бъдат да изпратени в Държавна агенция за закрила на детето.