Областният управител на област Хасково обяви със Заповед бедствено положение на територията на общините в област Хасково поради възникнали пожари


Областният управител на област Хасково обяви със Заповед бедствено положение на територията на общините в област Хасково поради възникнали пожари.

На 26.07.2023 г. възникват големи пожари на територията на общините от областта. Горят стърнища, смесени гори, храсти и треви. Поради включително високите температури и силни пориви на вятъра пожарите се разрастват, предвид динамичната обстановка и с това се създава трудност при овладяването им, което от своя страна създава предпоставки за засягане на населените места. Съществува опасност от увреждане здравето на xopa, както и опасност за причиняване на значителни вреди на гори, земеделски насаждения и др., се посочва в Заповедта.

В тази връзка трябва да се предприемат мерки за ограничаване и ликвидиране на пожарите със силите на РД “Пожарна безопасност и защита на населението” - Хасково, Държавните лесничейства и доброволческите формирования към общините. При необходимост поетапно да се привличат допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника.

Общото ръководство при мероприятията по гaceнeтo да се осъществява от директора на РД ПБЗН.

2. Всички предадени сили в средства за гасене на пожари да се включват след проведена инструктажи и с необходямото оборудване.

3. Кметовете на общините да оповестят населението в засегнатите райони за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи.

4. Органите на MBP в посочените райони да оказват пълно съдействие на органите, участват в потушаването на пожарите.

5. Дл. лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки са кметовете на засегнатите общини и Директора на РД “Пожарна безопасност и защита на населението” - Хасково.

6. Начало на въвеждане на бедственото положение - 26.07.2023 год.