Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК30.11.2012 год.
гр. Хасково

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/, както следва:

Заповед №РД-13-124 от 16.07.2012г., с която определя обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-700 от 23.03.2010г., подадена от Георги Господинов Костов от с. Каменна река, обл. Хасково, в качеството му на лично репресирано лице.

Заповед №РД-13-127 от 19.07.2012г., с която отказва обезщетение, по преписка с вх. №АК-04-02-2859 от 17.09.2009г., подадена от Фатме Мехмедали Сали от с.Жълти бряг, общ.Стамболово, обл.Хасково в качеството и на лично репресирано лице.

Заповед №РД-13-134 от 19.07.2012г., с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№АК-04-02-3181 от 19.10.2009г., подадена от Цвета Христова Въчева от с.Въгларово, общ.Хасково, Йорданка Христова Въчева от гр.Хасково и Мария Христова Текелиева от гр. Хасково, като наследници на репресираното лице Христо Ангелов Христозов, б.ж на с.Въгларово, община Хасково, област Хасково.

Заповед №РД-13-143 от 31.08.2012г, с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№ РД-07-2020 от 22.06.2009г., подадена от Каранфил Димитров Димов от гр.Крумовград, обл. Кърджали като наследник на репресирано лице Малтуда Димитрова Димова, б.ж. на гр. Ивайловград, обл. Хасково.

Заповед №РД-13-50 от 05.01.2012г, с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№АК-04-02-754 от 05.03.2009г., подадена от Албена Асенова Каменова от гр. Хасково, Виолета Асенова Иванчева от гр. Хасково и Ахмед Османов Хаджиев от с. Малево, общ Хасково, като наследници на репресираното лице Алиме Мехмедова Хаджиева, б.ж. на с.Малево, община Хасково, област Хасково.

Заповед №РД-13-128 от 19.07.2012г, с която отказва обезщетение, по преписка с вх.№    АК-04-02-3194 от 21.10.2009г., подадена от Димитър Георгиев Тамахкяров от с.Покрован, общ Ивайловград, обл.Хасково, като наследник на репресирано лице Георги Петков Янев/Тамахкяров/.

Настоящото съобщение да се обяви на интернет страницата на Областна администрация с адрес: www.hs.gavernment.bg и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация-Хасково.

Ирена Узунова
Областен управител на Област – Хасково