Showing 41 - 60 of 94
#Title
 
41З А П О В Е Д № РД-13-39/28.04.2016г.
42З А П О В Е Д № ОМП-02-2/25.04.2016г.
43Заповед № ОКД-02-К-03-1/14.04.2016г.
44СПИСЪК на земеделските територии, придобили характеристиките на гора, по смисъла на чл. 83 от Закона за горите, в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград, ЮИДП-Сливен, РДГ Кърджали, по землища на населените места
45Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
46Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
47Покана за редовно общо събрание на „Асоциация по ВиК в обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализия” ЕООД Хасково”
48З А П О В Е Д № ДС-07-2/ 22.02.2016г.
49Заповед № ДС-07-1/09.12.2015г.
50З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-3/26.08.2015г.
51Договор № АСД-04-32/20.07.2015г.
52Договор № АСД-04-31/16.07.2015г.
53 З А П О В Е Д № ОКД-02-К-03-2/29.06.2015г.
54Интегрирана информационна система на държавната администрация
55З А П О В Е Д № РД-13-29/26.05.2015г.
56Предстоящи извънредни общи събрания на „Асоциация по ВиК Хасково” и „Асоциация по ВиК Димитровград”
57Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл.83, ал.3 от Закона за горите
58 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областният управител на Област - Хасково СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Закона политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/
59Съгласно чл.10, ал.2 и ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК
60Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр. Свиленград и с. Капитан Андреево