Контакти - Областна администрация Хасково 

Точно наименование на администрацията


  • Областна администрация на област Хасково

 

Седалище и адрес


  • Областна администрация на Област Хасково е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град Хасково, пл. "Свобода" № 5, ПК 6300

 

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността


 

Информация за подаване на предложения, сигнали и жалби


 

Информация за реда на обжалване на действията и издаваните актове


 

Работно време


Работното време на Областната администрация от 01.04.2012г. е с променливи граници от 7:30 до 18:30 часа с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12:00 и 14:00 часа, с период на задължително присъствие от 10:00 до 16:00 часа.

Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемното време на Областния управител, заместник-областните управители и секретаря се оповестява на специално обозначено място в сградата на Областна администрация, както и в интернет страницата на администрацията тук.

 

Пощенски адрес


  • гр. Хасково, пл."Свобода" № 5, ПК 6300

 

Данни за кореспонденция


БУЛСТАТ:BG836147490

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Транзитна сметка: BG16DEMI92403100116972
Набирателна сметка: BG23DEMI92403300116975

тел: +359 38 608 011
факс: +359 38 608 050
Телефонен указател на администрацията

.

Контактна форма