Стратегии


ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО (2023-2024г.)

Целият документ може да изтеглите от ТУК

 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ 2021-2030г.

Целият документ може да изтеглите от ТУК

 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗА ПЕРИОДА 2021-2022г.

Целият документ може да изтеглите от ТУК

 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Целият документ може да изтеглите от ТУК

 


ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО (2013 – 2020 Г.)

Целият документ може да изтеглите от ТУК

 

И Н С Т Р У К Ц И Я

с мерки за предпазване на служителите в Областна администрация - Хасково от пътнотранспортни произшествия и наранявания при управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на
служебни задължения

Целият документ-от ТУК

 

П  Л  А  Н

ОТНОСНО:  ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2013 ГОДИНА

Целият документ от ТУК

 

СТРАТЕГИЯ

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2020 г.

Целият документ от ТУК

Стратегия за развитие на област Хасково 2005-2015 г.

Стратегия за развитие на област Хасково (ОСР) определя целите и приоритетите за развитие на областта, както и действията за тяхното постигане в периода 2005 - 2015 г. Тя се разработва в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) и очертава областната рамка, целите и приоритетите за развитие на областта, на базата на цялостната оценка на резултатите постигнати от действащия Областен план за развитие и Общинските планове за развитие.
Основна характеристика на ОСР е нейната ориентация към бъдещето, съобразяването на целите и приоритетите и тяхното значение за развитието на областта. Това я превръща в задължителен инструмент за практическо прилагане на концепцията за устойчиво развитие, ОСР определя по-общата рамка, в която се вписват част от регионалните приоритети, а общините имат своя по-далекоперспективен ориентир за развитието напред. Тя показва едно желано и възможно бъдеще в средносрочен и дългосрочен хоризонт, в което се откриват чертите на устойчивост. Тя има амбицията да бъде ориентир за всеки общински план, източник на идеи и аргументи за разработване на конкретни проекти и за тяхното финансиране.

Целия документ можете да изтеглите от ТУК

Междинен доклад за изпълнение на областна стратегия за развитие


ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО 2016г.-2020г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО 2016г.-2020г.

Състав на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково

Мониторингов доклад за изпълнение на областната стратегия в периода от 01.01.2016г.- 30.04.2017г.

Протокол №1/10.05.2017г. от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково

 

Стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015

Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015) е утвърдена от Областния съвет за развитие в област ХАСКОВО като неразделна част/приложение към актуализираната стратегия за развитие на област ХАСКОВО Областната стратегия е изградена върху изводите и препоръките от проведено проучване на нуждите на групи в риск в област ХАСКОВО в периода 15.05.2010-15.09.2010 г.. Подробният финален доклад «Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област ХАСКОВО » е включен в Приложение №10.1. към стратегията.

Целия докумет можете да изтеглите от ТУК

Състав на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково

Актуализирана стратегия

План за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково за 2015г.

Протокол №1/05.02.2015г.

Протокол №3/17.12.2014г.

Мониторингов доклад за изпълнение на областната стратегия в периода до март 2014г.

Протокол №2/25.06.2014г. от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково

Протокол №1/21.02.2014г. от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково

Протокол №3 от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково, проведено на 19.11.2013г.

Мониторингов доклад за изпълнението на "Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Хасково"2011-2015г.

Протокол №2 от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково, проведено на 14.06.2013г.

Протокол №1 от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково, проведено на 28.02.2013г.

Протокол №2 от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково, проведено на 04.12.2012г.

 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Хасково 2017-2018г. е съгласувана на заседание на Областния съвет за развитие на област Хасково, проведено на 05.07.2017г.