Показване 1 - 17 от 17
#Заглавие
 
1Областен съвет по условия на труд
2Областен съвет по правата на хората с увреждания
3Областна комисия за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
4Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
5Областна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури
6Областна Комисия по заетост
7Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
8Областна комисия по транспорта
9Областен съвет за сигурност
10Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
11Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
12Областна комисия “Военни паметници”
13Областна епизоотична комисия
14Областен съвет за развитие на Област Хасково
15Областен съвет за тристранно сътрудничество
16Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
17Областен съвет за превенция на домашно насилие