Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


 

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия със следния поименен състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ: инж. Минко Ангелов - Областен управител на област Хасково

СЕКРЕТАР: Делчо Кунчев - Главен експерт дирекция АПОФУС при Областна администрация на област Хасково

 ЧЛЕНОВЕ:

 1. Мартин Узунов - Заместник областен управител на област Хасково
 2. Марина Ташева - Директор дирекция АПОФУС при Областна администрация на област Хасково;
 3. Старши комисар Атанас Ненков - Директор на Областна дирекция МВР Хасково
 4. Николай Вълчев - Директор на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението - област Хасково;
 5. Красимир Ванчев - Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“  - Хасково;
 6. Петя Димитрова - Директор на Център за спешна медицинска помощ – Хасково;
 7. Светослав Годинов - Командир на Военно формирование 52740 – Хасково;
 8. Радостин Ламбрев - Директор на Областно пътно управление – Хасково;
 9. Божидар Желязков - Управител на „ВиК“ ЕООД – Хасково;
 10. Наталия  Пачеманова - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково;
 11. Валентина Делчева - Директор на Областна дирекция „Земеделие“ Хасково;
 12. Ивайло Тонев - Управител на „Напоителни системи“ ЕАД клон Хасково;
 13. Петър Борисов - мл. експерт в Дирекция „Контрол“, при Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“;
 14.    Митошка Ишмериева - Началник на Регионален отдел на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” - Ямбол;
 15.    Георги Димов - координатор кризисен мениджмънт на отдел „Диспечерски център“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД - Пловдив;
 16.     Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково или оправомощен представител;
 17. Представител на Общински съвет - Хасково;
 18. Иво Димов - Кмет на Община Димитровград или оправомощен представител;
 19. Представител на Общински съвет - Димитровград;
 20. Анастас Карчев - Кмет на Община Свиленград или оправомощен представител;
 21. Представител на Общински съвет - Свиленград;
 22. Мария Киркова - Кмет на Община Харманли или оправомощен представител;
 23. Представител на Общински съвет - Харманли;
 24. Милена Рангелова - Кмет на Община Симеоновград или оправомощен представител;
 25. Представител на Общински съвет - Симеоновград;
 26. Анастас Анастасов - Кмет на Община Любимец или оправомощен представител;
 27. Представител на Общински съвет - Любимец;
 28. Мюмюн Искендер - Кмет на Община Минерални бани или оправомощен представител;
 29. Представител на Общински съвет - Минерални бани;
 30. Аднан Йълдъз - Кмет на Община Стамболово или оправомощен представител;
 31. Представител на Общински съвет - Стамболово;  
 32. Божин Божинов - Кмет на Община Тополовград или оправомощен представител;
 33. Представител на Общински съвет - Тополовград;
 34. Диана Овчарова - Кмет на Община Ивайловград или оправомощен представител;
 35. Представител на Общински съвет - Ивайловград;
 36. Ерджан Юсуф - Кмет на Община Маджарово или оправомощен представител;
 37. Представител на Общински съвет - Маджарово.