Показване 1 - 18 от 18
#Заглавие
 
1Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
2Годишен отчет за постъпили заявления по ЗДОИ.
3Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията
4Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ
5Правомощия на Областния управител, данни за Областна администрация, функции и отговорности
6Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОА Хасково
7Издадени от Областния управител на област Хасково актове
8Информация за Звеното по приемане на заявленията по ЗДОИ
9Информация за проведени обществени поръчки по ЗОП
10Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в ОА Хасково
11Стратегии, планове, програми, отчети за дейността на администрацията
12Уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК.
13Информация за упражняване право на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация.Такси по чл. 41ж ЗДОИ
14Обявления за конкурси за държавни служители
15Информация от обществен интерес /чл.14, ал.2, т.1-3 от ЗДОИ/
16Подлежаща на публикуване информация по ЗПУКИ
17Друга информация, определена със закон
18Информация, предоставяна повече от 3 пъти по реда на глава Трета от ЗДОИ