Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ


Списък на публичната информация по ЗЗКИ и ППЗЗКИ

 

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна

 

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО

 

/утвърден със Заповед № ССИ-03-3/24.03.2017г. на областния управител на област Хасково/

 

 

  1. Кореспонденция по въпросите на отсрочването от повикване на резервисти и техника във Въоръжените сили на Република България при мобилизация, непредставляваща държавна тайна по смисъла на Приложение № 1 към чл.25 от ЗЗКИ.
  2. Указания на областния управител, касаещи изпълнението на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, непредставляваща държавна тайна по смисъла на Приложение № 1 към чл.25 от ЗЗКИ.
  3. Информация, свързана с организиране работата на Областния съвет по сигурност на област Хасково, непредставляваща държавна тайна по смисъла на Приложение № 1 към чл.25 от ЗЗКИ.
  4. Обменяна информация със структурите на министерство на отбраната, министерства и териториалните администрации, касаещи въпросите на отбранително-мобилизационна подготовка, когато не попадат в обхвата на Приложение № 1, към чл.25 от ЗЗКИ (държавна тайна).
  5. Обобщена информация, свързана с организирането на документалната, персоналната и физическата сигурност на класифицираната информация в Областна администрация Хасково, непредставляваща държавна тайна по смисъла на Приложение № 1 към чл.25 от ЗЗКИ.
  6. Статистическа информация, свързана с отбраната на страната, с вътрешната икономическа сигурност, със сигурността на организационните единици, информационните системи или мрежи, специализирани анализи и изследвания и с друга информация, която не е държавна тайна, но нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес (чл. 27а,  ал.2 от Закон за статистиката).