Достъп до информация


Достъп до официална и служебна обществена информация

КАКВО Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕТЕ

 

 

КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ)?

 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор. Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти

 

Право на достъп до обществена информация и право на повторно използване на информация от обществения сектор съгласно този закон имат всички граждани на Република България, както и чужденците и лицата без гражданство, а така също и всички юридически лица.

 

Нашата администрация е длъжна да спазва следните основни принципи при осъществяване на достъп:

1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;

2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

4. защита на правото на информация;

5. защита на личните данни;

6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

 

Основните принципи при предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са:

1. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор;

2. прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор;

3. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор;

4. забрана за ограничаване на свободната конкуренция.

 

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Предпоставките и правилата за достъпа до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация.

 

Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

 

Видовете обществена информация са:

Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия – чл. 10 от ЗДОИ.

Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации – чл. 11 от ЗДОИ.

 

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

 

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него, не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България. (чл. 8 от ЗДОИ).

 

С цел осигуряване на прозрачност в дейността на Областна администрация Хасково и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация в сайта администрацията в раздел „Услуги“, „Достъп до информация“, „Актуална информация“ периодично се публикува информация, съдържаща:

1. Правомощията на областния управител, данни за Областна администрация Хасково, функции и отговорности.

2. Издадени Областния управител на област Хасково актове.

3.Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Областна администрация Хасково.

4. Информация за звеното по приемане на заявления по ЗДОИ.

data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/b4fa1023-888d-448a-863c-5f3520fed3a65.Вътрешни правила във връзка с предоставянето на административни услуги на гражданите в Областна администрация Хасково;

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на администрацията.

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията.

8. Информация за проведени обществени поръчки по Закона за обществените поръчки;

9. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс.

10. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация. Ред и условия за повторно използване на информация. Такси по чл. 41ж от ЗДОИ.

11. Обявления за конкурси за държавни служители.

12. Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

13. Списък на публичната информация по Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му.

14. Информация от обществен интерес /чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ/.

15. Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ;

16. Друга информация, определена със закон.

17. Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ.

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Писмено заявление можете да подадете в Звено за административно обслужване (партер, стая 1) на Областна администрация Хасково – гр. Хасково, пл. „Свобода“№5.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по електронен път на е-mail: oblast@hs.government.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За устно запитване за достъп до обществена информация - телефон 038/608042 в Звено за административно обслужване на Областна администрация Хасково.

За отправеното запитване се съставя протокол за приемането му.

data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/b4fa1023-888d-448a-863c-5f3520fed3a6

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Заявление, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ
 

В заявлението трябва да посочите:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището - ако сте юридическо лице;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната от Вас форма за предоставяне на достъп до исканата информация, а именно:

  • преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
  • устна справка;
  • копия на материален носител;
  • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

4. адреса за кореспонденция.

 

Ако в заявлението не се съдържат посочените по-горе данни, то се оставя без разглеждане.

 

пряк изпълнител - длъжностни лица от Областна администрация Хасково, които отговарят за предоставянето на обществена информация, определени със заповед на Областния управител.

 

срок на изпълнение – не по-късно от 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/.

 

приемане, Регистриране и разпределяне на

заявления за достъп до обществена информация

 

Писмените заявления се подават и регистрират от деловодството в отделен регистър в автоматизираната деловодна програма със самостоятелен регистрационен индекс в деня на тяхното постъпване. Заявленията и устните запитвания се приемат в Звено за административно обслужване в рамките на законоустановеното за администрацията работно време - от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Областният управител с резолюция насочва подаденото заявление, което се разглежда от служителите от администрацията, определени със заповед.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането им, по реда на глава трета, раздел втори от ЗДОИ.

 

нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация

 

На основание НАРЕДБА № Н-1/07.03.2022 г. ( обн.ДВ. брой 22 от 2022 год.) на Министъра на финансите и Приложението към нея, са определени нормативи за заплащане на разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация: 

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

 

Сумите са платими в Областна администрация Хасково, чрез ПОС терминал в деловодството /стая 1/ или се превеждат по банков път по сметка на Областна администрация Хасково:

IBAN: BG16DEMI92403100116972
BIC: DEMIBGSF
"Търговска банка Д" АД - ФЦ Хасково
БУЛСТАТ: 836147490

 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 

За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилагат глави І и ІV от Закона за достъп до обществена информация.

Исканията по ал.1 се приемат, регистрират и разглеждат по реда на правилата, доколкото са приложими.

Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет на основание чл.41ж, ал.5, т.1 от ЗДОИ.

 

КОГА МОЖЕ ДА ВИ БЪДЕ ОТКАЗАН ДОСТЪП

 

Това може да стане в случаите, когато исканата информация:

1. е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2;

2. засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

3. е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

 

Когато Областна администрация  Хасково не разполага с исканата  информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок от получаването на заявлението, същото се препраща до компетентния в случая орган и уведомяваме за това заявителя.

 

Ако Областна администрация  Хасково не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок уведомява заявителя.

 

Областният управител издава решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на обществена информация, което можете да обжалвате пред Административен съд Хасково.

 

 

КОНТАКТИ

 

Телефон на Звено за административно обслужване:  038/60 80 42

Адрес за кореспонденция:    гр. Хасково, п.к. 6300, пл.”Свобода” № 5
Работно време на Областна администрация Хасково - от 9.00 до 17.30 часа
Работно време на звеното за административно обслужване - от 9.00 до 17.30 часа
Електронна поща: oblast@hs.government.bg

 

РЕГИСТРИ, ПОДДЪРЖАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО

 

Наименование на регистъра

Достъп

Регистър на държавната собственост на територията на област Хасково

https://data.egov.bg/data/resourceView/025a3942-9064-409a-bfca-ee295b688285

Регистър на дейността на областните комисии и съвети

https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/7fab83a3-a458-4d86-ac1a-7f1589cfdb0a

Регистър на издадените актове от областен управител за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

https://data.egov.bg/data/view/3027343b-be23-4eb0-8913-7caca1a809d3

Регистър на издадените разрешения за строеж от Областен управител на област Хасково

https://data.egov.bg/organisation/dataset/6fe9c6b8-bd17-4ce8-ae4c-747627430d77

Регистър на военните паметници на територията на Област Хасково

https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/39163f13-b535-44cf-bc3d-2768b12dd772

Регистър на язовирите на територията на област Хасково

https://data.egov.bg/organisation/dataset/9f483630-1338-45d4-9586-6d3d891df67a

Областна транспортна схема - област Хасково

https://data.egov.bg/data/resource/embed/1263c504-a443-4270-b799-3f1206d1ddf4

 

Ред за достъп до публичните регистри: свободен на следния адрес data.egov.bg

 

Образци и документи:

Образец на заявление за достъп до обществена информация

Образец на протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Образец на протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Образец на искане за повторно използване на информация от обществения сектор

Образец на протокол за предоставяне на информация за повторно използване

 

Вътрешни правила на Областна администрация Хасково за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Хасково и форматите, в които е достъпна

 

Закон за достъп до обществена информация

 

НАРЕДБА за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат