Информация за Областна администрация Хасково


Точно наименование на администрацията

Областна администрация на област Хасково


Седалище и адрес

Областна администрация на Област Хасково е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град Хасково.


Работно време

Работното време на Областната администрация от 01.04.2012г. е с променливи граници от 7,30 до 18,30 часа с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 часа, с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 часа.

Работното време на звеното за административно обслужване  е от 9,00 до 17,30 часа, без прекъсване.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемното време на Областния управител, заместник-областните управители и секретаря се оповестява на специално обозначено място в сградата на Областна администрация, както и в интернет страницата на администрацията тук.


Пощенски адрес:

гр. Хасково, пл. "Свобода" № 5, ПК 6300


Данни за кореспонденция:

тел: +359 38 608 011

факс: +359 38 608 050

e-mail: oblast@hs.government.bg

уеб страница: http://www.hs.government.bg/


БУЛСТАТ:

836147490


БАНКОВИ СМЕТКИ:

Транзитна сметка: BG16DEMI92403100116972

Набирателна сметка: BG23DEMI92403300116975