Областен съвет за намаляване на риска от бедствия


ЗАПОВЕД

На основание на чл. 64а, ал. 1 и ал. 7 от Закона за защита при бедствия

СЪЗДАВАМ:

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия със следния поименен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ и представляващ: Гинка Райчева - Областен управител на област Хасково

СЕКРЕТАР: Делчо Кунчев – Главен експерт ОМП при Областна администрация на област Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Митко Петров – Заместник областен управител на област Хасково;
 2. Марина Ташева – Директор дирекция АПОФУС при Областна администрация на област Хасково;
 3. Чавдар Георгиев – Директор на Областна дирекция на МВР Хасково;
 4. Николай Вълчев – Директор на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – област Хасково;
 5. Красимир Ванчев – Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Хасково;
 6. Петя Димитрова – Директор на Център за спешна медицинска помощ – Хасково;
 7. Иван Бонев – Командир на Военно формирование 52740 – Хасково;
 8. Соня Атанасова – Директор на Областно пътно управление – Хасково;
 9. Божидар Желязков – Управител на „ВиК“ ЕООД – Хасково;
 10. Мариана Вълчева– Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково;
 11. Валентина Делчева – Директор на Областна дирекция „Земеделие“ Хасково;
 12. Борис Бусаров - Управител на „Напоителни системи“ ЕАД клон Хасково;
 13. Петър Борисов – мл. експерт в Дирекция „Контрол“, при Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“;
 14. Митошка Ишмериева – Началник на Регионален отдел на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” – Ямбол;
 15. Георги Димов – координатор кризисен мениджмънт на отдел „Диспечерски център“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД – Пловдив;
 16. Кмет на Община Хасково или оправомощен представител;
 17. Представител на Общински съвет – Хасково;
 18. Кмет на Община Димитровград или оправомощен представител;
 19. Представител на Общински съвет – Димитровград;
 20. Кмет на Община Свиленград или оправомощен представител;
 21. Представител на Общински съвет – Свиленград;
 22. Кмет на Община Харманли или оправомощен представител;
 23. Представител на Общински съвет – Харманли;
 24. Кмет на Община Симеоновград или оправомощен представител;
 25. Представител на Общински съвет – Симеоновград;
 26. Кмет на Община Любимец или оправомощен представител;
 27. Представител на Общински съвет – Любимец;
 28. Кмет на Община Минерални бани или оправомощен представител;
 29. Представител на Общински съвет – Минерални бани;
 30. Кмет на Община Стамболово или оправомощен представител;
 31. Представител на Общински съвет – Стамболово;  
 32. Кмет на Община Тополовград или оправомощен представител;
 33. Представител на Общински съвет – Тополовград;
 34. Кмет на Община Ивайловград или оправомощен представител;
 35. Представител на Общински съвет – Ивайловград;
 36. Кмет на Община Маджарово или оправомощен представител;
 37. Представител на Общински съвет – Маджарово.

            Областният съвет за намаляване на риска от бедствия осъществява възложените му дейности и правомощия, предвидени в нормативната уредба, указания и насоки дадени от Съвета  към Министерски съвет за територията на Област Хасково.

            Настоящата заповед отменя Заповед № РД-13-106/27.10.2022г.

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове за сведение и изпълнение.

 

ГИНКА РАЙЧЕВА

Областен управител на област Хасково