Showing 1 - 16 of 16
#Title
 
1Областна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури
2Областна Комисия по заетост
3Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
4Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
5Областна комисия по транспорта
6Областен съвет за сигурност
7Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
8Областна комисия “Военни паметници”
9Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
10Областна епизоотична комисия
11Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
12Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
13Областен съвет за развитие на Област Хасково
14Областен съвет за тристранно сътрудничество
15Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
16Областен съвет за превенция на домашно насилие