Showing 1 - 16 of 16
#Title
 
1Областен съвет по правата на хората с увреждания
2Областна комисия за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
3Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
4Областна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури
5Областна Комисия по заетост
6Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
7Областна комисия по транспорта
8Областен съвет за сигурност
9Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
10Областна комисия “Военни паметници”
11Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
12Областна епизоотична комисия
13Областен съвет за развитие на Област Хасково
14Областен съвет за тристранно сътрудничество
15Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
16Областен съвет за превенция на домашно насилие