Областна комисия по транспорта


З А П О В Е Д

№ РД-14-5/26.01.2024 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2/15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта и съобщенията и с оглед задоволяване на транспортните потребности на населението от Област с административен център гр. Хасково

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се сформира комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Митко Петров – заместник областен управител на Област Хасково.

СЕКРЕТАР: Теодора Грозева – главен експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Хасково.

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Наташа Динова – началник отдел НКЗП, дирекция ИСДУОС, Община Хасково;   

2. Пламен Димов – главен експерт в дирекция ОССДСОМП, Община Димитровград;

3. Валери Чакъров – старши експерт „Транспорт и безопасност на движението“, Община Свиленград;

4. Тони Тонев – младши експерт в отдел ИОС, Община Харманли;

5. Никола Матанов – старши експерт ОМП, Община Любимец;

6. Катя Николова – младши експерт „Транспорт“, отдел ОСИР, Община Тополовград;

7. Живка Пенева – директор на дирекция ЕАОСАО, Община Симеоновград;

8. Катина Георгиева – главен експерт в дирекция „Устройство на територията, европейски проекти и строителство“, Община Ивайловград;

9. Гинка Тенчева – началник отдел МПСХД, Община Минерални бани;

10. Кязим Кязим – началник отдел „Канцелария“, Община Стамболово;

11. Тонка Сарова – главен експерт „Икономическо развитие”, Община Маджарово;

12. Борислав Белчев – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация”, гр.Хасково;

13. Златко Янков – главен експерт в отдел ИРД, ОПУ – Хасково;

14. Цветан Минчев – началник отдел „Районна железопътна инспекция – Пловдив“;

15. Григор Щилянов – представител на „Национална транспортна камара“;

16. Себахтин Исмаил – представител на „Национално сдружение на автобусните превозвачи в България“;

17. Константин Полихронов – представител на „Корпорация на автомобилните превозвачи в България“.

 

Комисията има следните задачи:

 

1. Да разглежда и обсъжда предложенията на общините от област Хасково за промени в областната транспортна схема, постъпили в Областна администрация – Хасково, като съблюдава за спазване разпоредбите на Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредбата) и за наличието на координация с утвърдените вече разписания. Секретарят на комисията поднася на Областния управител за утвърждаване и включване в областната транспортна схема приетите от комисията разписания, заедно с протокола от заседанието й.

2. Да разглежда и обсъжда предложенията на общините от област Хасково за промени в междуобластната и републиканската транспортни схеми, постъпили в Областна администрация – Хасково, като съблюдава за спазване разпоредбите на Наредбата и за наличието на координация с утвърдените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията разписания от републиканската и междуобластната транспортни схеми на територията на Област Хасково. Секретарят на комисията поднася на Областния управител за съгласуване  приетите от комисията разписания, заедно с протокола от заседанието.

3. Да разглежда и обсъжда предложенията за промени на вътрешните правила за работа на постоянно действаща междуведомствена областна комисия по транспорт. Секретарят на комисията поднася на Областния управител за утвърждаване на приетите от комисията Вътрешни правила, заедно с протокола от заседанието.

Комисията заседава при наличие на кворум 50% + 1 от членовете, имащи право на глас по конкретния въпрос.

Решенията на Комисията се приемат с мнозинство - половината плюс един от участниците в заседанието, имащи право на глас по конкретния въпрос.

Представителите на Областна администрация Хасково имат право на един глас.

            Секретарят на комисията своевременно уведомява членовете й за деня, часа и мястото на заседанията.

            За всяко заседание на комисията, присъстващите се подписват в присъствен лист и се съставя протокол, в който се отразяват въпросите, приетите решения и изразените становища.

            Копие от протокола се изпраща по електронна поща (e-mail) на всички членове на комисията в седемдневен срок от датата на подписването му.

Комисията може да приема решения и неприсъствено, с протокол, към който се прилага проекта на решение, придружен с писмените становища на членовете, имащи право на глас по конкретния въпрос. Предложението за дневен ред и материалите се изпращат с писмо от секретаря на Комисията до членовете й, с указан срок за изразяване на становище - отговарящ на изискванията на чл. 11, ал. 1 от Наредбата. В случай, че в указания в придружителното писмо срок не е постъпило писмено становище от членовете на Комисията, имащи право на глас по конкретния въпрос, се счита, че предложението за решение се подкрепя. Решението не е прието, ако писмено са постъпили отрицателни становища от половината плюс един от членовете на Комисията, имащи право на глас по конкретния въпрос. В случай, че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на Комисията.

Всички разходи на членовете на комисията, свързани с дейността й са за сметка на организациите, с които са в служебни или трудово-правни отношения.

Контрол върху изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-14-4/17.01.2024 год.

Настоящата заповед да се връчи на председателя, секретаря и членовете на комисията за сведение и изпълнение.

 

ГИНКА РАЙЧЕВА /П/
Областен управител на Област Хасково