Бизнес профил на област Хасково


Област Хасково е разположена в централната част на Южна България и се простира на 5543 кв.км. или 5% от територията на Република България. Областта включва 261 населени места, групирани в 11 общини – Хасково, Димитровград, Свиленград, Любимец, Харманли, Маджарово, Симеоновград, Ивайловград, Тополовград, Минерални бани и Стамболово. Към 31.12.2008г. населението на областта е 259 007 души, което представлява 3,41 % от населението на страната (70.6 % е градското население на областта). Към 31.12.2008 г. икономически активното население на областта е 125 042 души. Коефициентът на заетост за област Хасково е 50.7 %. Към 31.06.2009 г. равнището на безработица в областта е 7.89 %.
Благоприятен фактор за региона е наличието на граница с две държави – Гърция и Турция. Два ключови транс-континентални пътя пресичат територията на областта. Първият свързва Западна и Централна Европа с Истанбул и Азия, а вторият – Северна Европа със Средиземноморието. Разстоянието от град Хасково до границата с Гърция е 70 км, до Турция - 80 км., а до столицата София – 230 км.
Област Хасково се характеризира като цяло с мек климат, красива и чиста природа, и разнообразна флора и фауна. Релефът в областта е твърде разнообразен. Северната и централната част на региона е заета от Горнотракийската низина, а на юг обширни територии от областта са заети от ниските разклонения на Източните Родопи и западните склонове на Сакар планина.
Промишлеността в област Хасково се характеризира с добре развита отраслова структура и утвърдени пазарни традиции. Големите производствени дружества са главна движеща сила на местната икономика, докато малките и средни предприятия допринасят за подобряване на бизнес средата, ускоряване на икономическия растеж  и оптимизиране на производствената структура на областната икономика. Секторът на малките и средни предприятия в област Хасково има най-много резерви за разкриване на алтернативна заетост и нови работни места, като в бъдеще, неговото значение ще продължи да нараства за общата икономическа стабилност на региона. Доминиращо значение за областната икономика имат отраслите:  химическа промишленост, винопроизводство, производството на храни, напитки и тютюневи изделия, шивашка и текстилна индустрия, строителство и машиностроене за хранително-вкусовата промишленост. Важни фактори за развитие на местната икономика се явяват и квалифицираната работна ръка, наличието на добри природни дадености, както и стратегическото местоположение на областта като цяло. Относителният дял на експортната промишлена продукция на дружествата от областта всяка година се увеличава с 5 до 7 % в сравнение с предходната година. Всички тези фактори изброени дотук предопределят през годините едни умерени и стабилни темпове на индустриален растеж на фирмите в  региона.
Индикатор за добрия инвестиционен климат в областта са и направените преки чуждестранни и вътрешни инвестиции. Област Хасково заема стратегическо местоположение относно привличане на потенциални инвеститори. Чуждестранните инвестиции в региона са около средното ниво за страната. В региона е преодолян риска от зависимостта малко на брой мащабни инвестиции да доведе до намаляне на обема на преките чуждестранни инвестиции като цяло. Положителен факт е, че редица от големите инвестиции и нови обекти в промишлеността и селското стопанство са направени в по-малките общини. Това показва, че целия регион се явява притегателна сила за инвеститори, а не както е в много други области на страната, където се инвестира основно в по-големите градове.
Характеризирайки като цяло областната икономика и приоритетите за развитие на промишлеността в област Хасково е необходимо да подчертаем, че те са свързани с утвърждаването на региона като един от основните центрове в страната по отношение на машиностроенето за хранително-вкусовата промишленост; съхраняване на традициите в сферата на текстилната и шивашката промишленост; обособяване на областта като един от водещите винарски райони в страната.
Говорейки за винарството трябва да отбележим, че област Хасково има огромен потенциал по отношение развитието на лозаро-винарския бранш. Областта е известна от край време с отличното си грозде и висококачественото вино, което се произвежда от него. Следи от винопроизводство има още от времето на траките, в т.н „шарапани” – винарски камъни край с. Минерални бани. Днес всички винарски мощности на територията на областта са специализирани в производството на висококачествени вина, които намират добра реализация на международния пазар. В резултат от съчетаването на благоприятните климатични условия и нарастналите технологични умения на местните винари, в региона са се утвърдили вината „Мерло” с контролирано наименование за произход и деклариран географски регион, които със своя блясък, благороден букет, мек и хармоничен вкус оставят трайни впечатления у всички ценители на елитни вина. Важен показател за просперитета на винарството в последните години е създаването на много нови винарни, съоръжени с най-съвременна техника - линии за прием и преработка на грозде, винификатори за бели и червени вина с контролиране на ферментационните процеси, виниматици, високотехнологични и напълно автоматизирани бутилиращи линии. Изключително положителна тенденция е, че като част от стратегията си винарските компании залагат на засаждането на собствени млади лозя с класическите сортове Мерло и Каберне Совиньон, а също така и на ценни български сортове. По-големите винарски дружества в областта са: „Нова индустриална компания” Хасково, Винарска къща „Сакар” АД Любимец, „Катаржина естейт” Свиленград, „Тера Тангра” ООД Харманли, „Винарска изба Стамболово”, Изба „Ямантиеви” Ивайловград и др.
Освен винопроизводството хранително-вкусовата промишленост на територията на областта е представена от хлебопроизводство и сладкарство, месопреработвателна промишленост, млекопреработвателна и консервна промишленост. В областта на хлебопроизводството и сладкарството в област Хасково работят множество частни фирми, хлебопекарни и сладкарски цехове, със сравнително модерно технологично оборудване, които произвеждат разнообразна по асортимент продукция. Същото е положението и с фирмите за месо и млекопреработка. В региона съществуват множество малки цехове за преработка на месо и месни продукти, мандри за производство на сирене, кашкавал и масло, оборудвани със съвременна техника и произвеждащи продукция с висок капацитет и качество, отговарящо на съвременните международни изисквания. На територията на областта функционира голямото млекопреработвателно дружество - “Българско сирене” ООД гр. Хасково, оборудвано със съвършено нови преработвателни мощности, изцяло според стандартите на ЕС. В гр. Хасково функционира и друга голяма фирма за млекопреработка – фирма “Булмилк” (първото сертифицирано млекопреработващо предприятие в страната със сертификат за качество ISO 9001:2000). По-големите и известни месопрераотвателни фирми в региона са: „Лотос” ООД гр. Димитровград, “Сварекс” ЕООД гр. Хасково, “Бурденис 93” ООД гр. Свиленград, “Рони” ООД гр. Харманли и др.
Област Хасково и в частност община Хасково е един от основните центрове на българското машиностроене за хранително-вкусова промишленост. Запазва се специализацията на областния град в сферата на производството на технологични линии и машини за хранително-вкусовата промишленост: /“Родина – Хасково” АД, “Тракия комерс” АД, „Хранмаш инженеринг” ЕООД, „Хидропластформ” ООД/, машини и инсталации за преработка на мляко /"Донидо машин индъстри" ЕАД/, отоплителни и битови уреди /"Ерато Холдинг" АД/, технологични линии за производство на месни, млечни продукти и винопроизводство /"ПИМ" ООД/. Всяка една от посочените по-горе фирми е традиционен участник и носител на награди от национални и международни изложби и панаири, с утвърдено име и марка на пазара. За значението на този подотрасъл в областната икономика говори и факта, че в гр. Хасково е създадена и Асоциация на производителите на машини за хранително-вкусовата промишленост.
Много добре развити в област Хасково са отраслите шивашка и трикотажна промишленост, където функционират както големи дружества, така и множество малки и средни предприятия, разположени сравнително равномерно из цялата област. По-известните фирми в тази сфера са: “Мир” АД Хасково, “Димана” АД Харманли, “Даймънд” Хасково, “Делена” АД Хасково, “Адели” Хасково и др. Текстилната промишленост, в частност шивашкото и трикотажно производство е и отрасъла в областта, в който са създадени най-много предприятия от чужди инвеститори.
Химическата промишленост в областта е представена в лицето на един от най-големите заводи - прозводители на изкуствени торове в страната - "Неохим" АД - Димитровград. Фирмата е единствен производител в България на формалин, карбамид-формалдехидни смоли, натриев нитрат, натриев нитрит, амониев бикарбонат, втечнен серен двуокис, райски газ, полиетиленов окис, стъклонапълнени термопласти и др. Продукцията на „Неохим” АД  намира добър прием на международните пазари, като над 50% от обема на приходите на фирмата се формират от износ. Химическата индустрия в областта е и отрасъла с най-висок относителен дял в общата отраслова структура на промишленото производство.
Селското стопанство е един от водещите отрасли за област Хасково, който създава заетост на голяма част от населението в региона. В областта съществуват изключително благоприятни почвено-климатични условия за развитие на растениевъдството. Умерено-средиземноморският климат, в съчетание с обилните водни ресурси в региона са важни предпоставки за отглеждането на голямо разнообразие от селскостопански култури. Широко разпространена техническа култура за областта е тютюна. Отглежда се предимно в ниските части на Източните Родопи и Сакар планина. Област Хасково е известна с производството на дини, пъпеши, с отличното си грозде, домати, краставици и много други плодове и зеленчуци. Приоритет в развитието на растениевъдството се явява засаждането и презасаждането с млади лозови масиви, увеличаване на площите, засети с трайни насаждения и създаване на разсадници за сертифицирани видове.
Животновъдството в Хасковска област е изключително концентрирано в частния сектор и се характеризира с висок относителен дял на дребните стопанства. В равнинните райони на областта се отглеждат говеда, свине и птици, а в полупланинските райони – овце и кози. Перспективите пред животновъдсвото в региона са свързани с уедряване на стопанствата за животни, за да се увеличи продуктивността и да се използва оптимално финансирането по международни програми.
Въпреки, че туристическият потенциал в област Хасково е по-ограничен в сравнение с други области, тенденциите сочат нарастване на значението на този отрасъл за регионалната икономика - за много от общините  от областта туризмът е сред приоритетните насоки за развитие. Благоприятният климат, красивата и чиста природа, и уникалната флора и фауна са ключов фактор, обуславящ възможностите за развитие на туризма в област Хасково. Друга предпоставка е и богатото културно-историческо наследство на региона: архитектурно-строителни паметници от античността и средновековието, археологически ценности, паметници от епохата на Възраждането (крепости, манастири, стари църкви и къщи), исторически места и музеи. През 2000 г. край с. Александрово, община Хасково бе открита гробница от ІV в. пр. Хр., един от най-ярките паметници на тракийската култура. Внушителните й размери я нареждат сред най-монументалните гробници по българските земи.
Важен елемент за развитието на туризма е специфичният бит, традиции, обичаи и занаяти на местното население. През последните няколко години в големите градове на областта бяха построени множество нови луксозни хотели и заведения за обществено хранене. В гр. Хасково през 2003 г. бе открит Монумента „Света Богородица” – най-високата в света статуя на Дева Мария, вписан в книгата “Рекордите на Гинес” и включена в 100-те национални туристически обекта. На 20 км. от гр. Хасково се намира балнеологичния курорт Минерални бани. Уникалната по състав и лечебни свойства минерална вода в комплекса /с единствен европейски аналог курорта “Карлови вари”/ привлича както наши и чужди туристи, така и интереса на сериозни български и чуждестранни инвеститори. Наред с традиционните форми на масов туризъм (основно екотуризъм, лечебен туризъм и селски туризъм), регионът е перспективен за развитие и на някои нови форми на туризъм: специализиран винаро-лозарски туризъм; хоби туризъм (велосипедни спортове, воден туризъм, риболов); транзитен туризъм, обусловен основно от довършването на автомагистрала “Марица”; религиозен туризъм, свързан с посещение на църкви, свети места и религиозни празници; опознавателен туризъм, на основата на създаване на целеви маршрути и атракции на неразработени до момента места; алтернативен и развлекателен туризъм. Туристическите дружества в областта успяха да съхранят жив духа и на планинския туризъм. Все-повече стават обновените и благоустроени хижи и вили в планинските райони на Източни Родопи и Сакар. Ежегодно се трасират и маркират традиционните туристически пътеки. Създадоха се и много нови екопътеки в общините от областта.