Социален профил на област Хасково


Безработица:

През периода януари – декември 2017 г. в бюрата по труда от област Хасково са регистрирани 8 267 средномесечен брой безработни лица, като равнището на безработица е 7.9%. Спрямо 2016 г. средномесечният брой на безработните лица намалява с 2 106 души (20.3%).

С най-ниско равнище на безработица в областта са община Хасково и община Димитровград – съответно по 5.7% и 5.8%, а с най-високо – общините Маджарово 21.5% и Симеоновград – 18.9%.

В бюрата по труда от област Хасково за 2017 г. са регистрирани 4 750 жени средномесечен брой (57.5%) и 3 517 мъже (42.5%). Спрямо същия период на 2016 година броят на жените намалява с 1 135 души (19,3%), а броят на мъжете - с 971 души (21.6%).

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям относителен дял са възрастовите групи над 55 г., до 54 г. и до 49 г. С най-нисък относителен дял са младежите до 19 г. През  месеците от януари до декември 2017 г. са регистрирани 1 068 младежи до 29 години средномесечен брой, като делът им е 12.9% от всички безработни лица.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в област Хасково са 2 351 средномесечен брой и съставляват 28.4% от всички регистрирани безработни.

Сегментацията на предлагането на работна сила на областния трудов пазар по признака образование се отличава с трайно доминиращият дял на безработните лица с основно и по-ниско образование – 3 919 души средномесечен брой или 47,4%. Тази група безработни остава с висок относителен дял, което е показател за влошените качествени характеристики на работната сила. По-ниското ниво на образование, което почти винаги е свързано със слаба или почти липсваща квалификация, предопределя и слабата им конкурентоспособност на пазара на труда и невъзможност да се отговори на изискванията на работодателите.

Устойчива тенденция е безработните лица с основно и по-ниско образование да са с най-голям брой  и най-висок относителен дял в образователната структура на безработните, като относителният дял на лицата с основно и по-ниско образование е по-висок в по-малките общини.

Безработните висшисти съставляват 10.5% от всички безработни за 2017 г. и са 869 души средномесечен брой.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование съставляват 42.1% от цялата разглеждана съвкупност и са 3479 средномесечен брой за периода.

През периода от януари до декември 2017 г. в бюрата по труда от областта са обявени 6 064 свободни работни места. През отчетния период на първичния пазар са обявени 4 682 работни места, а по мерки по ЗНЗ, програми за заетост и схеми по ОП РЧР обявените места са 1 382.

През 2017 г. са постъпили на работа всичко 7 317 безработни, като чрез посредничеството на бюрата по труда са устроени на работа 4 942 лица.

 

Здравеопазване:

На територията на Област Хасково към 01.01.2018 г. в Министерство на здравеопазването са регистрирани следните видове лечебни заведения за болнична медицинска помощ:

 • МБАЛ „Хасково“ АД;
 • МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД  гр. Димитровград;
 • МБАЛ „Харманли“  ЕООД;
 • МБАЛ „Свиленград“ ЕООД;
 • СБАЛВБ „Тополовград“ ЕООД;
 • СБДПЛР „Любимец“ ЕООД;
 • МБАЛ „Хигия” ООД, гр. Хасково;
 • СБАЛПФЗ ”Хасково“ ЕООД;
 • СБАЛО „Хасково“ ЕООД /обслужва населението на областите Хасково и Кърджали/;
 • Център за психично здраве „ Хасково“ ЕООД;
 • СБР „Айлин“ с. Минерални бани.

Спешна медицинска помощ в областта се осъществява от ЦСМП – гр. Хасково, структуриран в 8 филиала - в  гр. Хасково, гр. Димитровград, гр. Харманли, гр.Свиленград, гр. Любимец, гр. Симеоновград, гр. Тополовград, гр. Ивайловград. На територията на община Маджарово работи изнесен долекарски спешен екип.

В Област Хасково функционират три Трудово лекарски експертни комисии –/ТЕЛК/, две са част от структурата на МБАЛ „Хасково“ АД и една към МБАЛ „Св. Екатерина“ ЕООД гр. Димитровград. Към ТЕЛК-Хасково са включени и лекари консултанти по психични болести, детски болести и очни болести, а към ТЕЛК-Димитровград е включен лекар консултант със специалност „Пневмология и фтизиатрия“.

На територията на областта функционира  Дом за медико-социални грижи за деца с капацитет 30 легла за институционална грижа и 10 места „Дневен център“, в който медицински специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за деца от 0 до 3 години с хронични заболявания и медико-социални проблеми.

Функциониращи кабинети:

 • Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) – Хасково

Услугата е насочена към всички, които желят да узнаят своя ХИВ статус. За посещение в КАБКИС не е необходимо здравно осигуряване и направление от личен лекар. Изследването е анонимно, безплатно и може да се извършва многократно.

 • Консултативен кабинет за борба със зависимостите - Хасково

Дават се безплатни консултации не само за желаещите да откажат никотина, но и на хора които искат да се преборят с алкохолизма и наркотиците.

 • Имунизационен кабинет - Хасково

- Извършват се задължителни имунизации и реимунизации на лица неизбрали личен лекар по имунизационния календар на РБългария.

- Извършват се целеви и препоръчителни имунизации.

- Издаване на сертификат за имунизационното състояние.

Регистри:

 • · Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на територията на област Хасково
 • Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ, извършващи дейност по физикална и рехабилитационна медицина
 • Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в област Хасково
 • Регистър на обектите с обществено предназнечение, на територията на област Хасково
 • Регистър на издадени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
 • Регистър дрогерии
 • Регистър на обектите за бутилиране на минерални, изворни и трапезни води

Социални дейности :

Натурални  показатели за изплатени помощи по различните нормативни основания  за 2017 г. за област Хасково:

1. Помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - ППЗСП: 1 943 бр.

2. Помощи по реда на Закона за семейни помощи за деца - ЗСПД :

26 494 бр. за  33 380 деца.

3. Помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - ППЗИХУ: реален брой лица с увреждания – 14780, отпуснати месечни добавки за социална интеграция – 30 029.

4. Целеви помощи за отопление по реда на Наредба № РД07-5 от 16.05.2008г. на МТСП за отоплителен сезон 2017/2018 г. са отпуснати на 6948 лица и семейства от област Хасково.

5. Целеви помощи за ученици  по реда на чл. 10а от ЗСПД за учебната 2017-2018 г. са отпуснати на 1627 семейства за 1663 деца.

6. Информация за развитието на приемната грижа на територията на област   Хасково – брой приемни семейства и брой деца настанени в тях.

В област Хасково към 31.12.2017 г. има 137 действащи приемни семейства - 136 професионални и 1 доброволно.

В общ. Хасково има  44 професионални приемни семейства.

В общ. Минерални бани има 6 професионални приемни семейства.

В общ. Димитровград има 67 професионални приемни семейства.

В общ. Стамболово има 5 професионални приемни семейства.

В общ. Свиленград има 5 професионални приемни семейства.

В общ. Ивайловград има 1 професионално приемно семейство.

В общ. Харманли има 7 професионални приемни семейства.

В общ. Маджарово има 1 доброволно приемно семейство.

В общ. Тополовград има 1 професионално приемно семейство.

7. Информация за брой осиновени деца, вписани в регистъра на деца за осиновявания: към 31.12.2017 г. са осиновени общо 37 деца.

8. Месечни и еднократни помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето: Броят на подпомогнатите деца в риск от област Хасково през 2017 г. е 365.

 

Действащи социални услуги към 01.01.2018 г. в област Хасково.

 

Действащи социални услуги към 01.01.2015 г. в област Хасково