Областна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури


ЗАПОВЕД
На основание чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации
СЪЗДАВАМ:

Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Хасково, в следния състав:

Председател: Митко Петров – Заместник областен управител на област Хасково

и
Членове:

 1. Марина Ташева – директор дирекция АПОФУС при Областна администрация на област Хасково;
 2. Валентина Дамянова – директор дирекция АКРРДС при Областна администрация на област Хасково;
 3. Гроздана Христова – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС;
 4. Мария Виденова – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС;
 5. Атон Вълчев – главен експерт в дирекция АКРРДС;
 6. Димка Иванова – старши експерт в дирекция АКРРДС.

Комисията осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс като:

 1. приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
 2. преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 3. предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
 4. информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
 5. следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала.

За изпълнение на задълженията на комисията Областният управител има право да изисква информация за производствата, образувани по предложения и сигнали, подадени до него. Комисията изготвя ежегодно доклад за дейността си, който представя на Областния управител. Комисията не процедира предложенията и сигналите, за чието разглеждане и решаване в закон е предвиден друг ред.

ОПРЕДЕЛЯМ следните правила за работа на Комисията:

 • Комисията разглежда „Сигнали“ – които могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица и „Предложения“ – които могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на административни органи, както и до други органи, които осъществяват публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи, внесени от Председателя, който свиква комисията на заседание при необходимост.
 • За всяко заседание на комисията се води протокол, който е отделен за всеки един  сигнал или за всяко едно предложение. Протоколът съдържа взетото от комисията решение по конкретната преписка, конкретното лице от администрацията, което да обработи сигнала/предложението и подготви съответното решение, отговор или писмо.
 • Протоколът се изготвя от посочено от комисията лице, подписва се от членовете и се утвърждава от областния управител.
 • Утвърденият протокол се завежда в деловодната система „Акстър Офис“ като свързан пореден номер на основния сигнал/предложение за който/за което се отнася. Цялата последваща кореспонденция, изготвена в изпълнение на решението на комисията се завежда/извежда като свързан документ. 
 • В зависимост от естеството на сигнала/предложението в заседанието на комисията се привличат за становище и други служители от състава на Областна администрацията на област Хасково.

Утвърденият протокол, ведно със сигнала или приложението се предоставят на определеното от комисията длъжностно лице от администрацията, което да процедира преписката, съответно изготви изходящ документ /решение, отговор, писмо/, който се съгласува със съответния директор и със Заместник областния управител. Председателят съхранява протоколите от проведените заседанията /в оригинал/ и други документи по негова преценка.

Настоящата заповед отменя Заповед №РД-14-40/05.07.2022 г. на Областния управител на област Хасково.

 

ГИНКА РАЙЧЕВА

Областен управител на област Хасково