Областен съвет за сигурност


ЗАПОВЕД

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 44, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименен състав на Областен съвет за сигурност, както следва:

Председател: Гинка Райчева - Областен управител на област Хасково

Членове:

 1. Митко Петров - Заместник областен управител на област Хасково
 2. Марина Ташева – Директор дирекция „Административно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково,
 3. Валентина Дамянова - Директор на дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково,
 4. Старши комисар Чавдар Георгиев – Директор на Областна дирекция МВР Хасково,
 5. Красимир Ванчев – Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Хасково,
 6. Комисар Николай Вълчев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково,
 7. Д-р Петя Димитрова – Директор на Център за спешна медицинска помощ – Хасково,
 8. Главен експерт Делчо Кунчев - „Отбранително-мобилизационна подготовка“ в Областна администрация на област Хасково,
 9. Подполковник Иван Бонев - Командир на военно формирование 52740 – Хасково,
 10. Инж. Соня Атанасова – Директор на Областно пътно управление – Хасково,
 11. Инж. Божидар Желязков – Управител на „ВиК“ ЕООД – Хасково,
 12. Д-р Станимира Тананова – Директор на Регионална здравна инспекция – Хасково
 13. Минка Мечеринкова - Директор на секретариата на областния съвет на Български червен кръст – Хасково,

15.  Георги Димов – Координатор кризисен мениджмънт на отдел „Диспечерски център“, „Електроразпределение Юг“ ЕАД – Пловдив.

Областният съвет за сигурност подпомага Областния управител при упражняване на правомощията му по чл. 43, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за осъществяване на подготовката на икономиката и населението за отбрана в област Хасково, като обобщава, анализира, прави изводи и взема решения по цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта.      

Съветът по сигурността е съвещателен орган и осъществява своята дейност на редовни и извънредни заседания, които се провеждат по разпореждане на председателя на Съвета. Заседанията на Съвета, касаещи въпроси от отбранителен характер, и други свързани с националната сигурност, са закрити. Заседанията се свикват като се определи времето, мястото и дневния им ред. Съобщенията за свикването на Съвета се предават на членовете му не по-късно от 7 дни преди провеждането на заседанията. Срокът за оповестяване може да не се спази при свикване на извънредно заседание.

На заседанията трябва да присъстват най-малко 2/3 от състава на Съвета. Решенията се приемат с явно гласуване с мнозинство от всички  присъстващи.

При необходимост на заседанията на Съвета могат да се привличат представители и на други териториални структури на Централната изпълнителна власт, както и органи на местната власт.

На заседанията на Съвета се води протокол и се оформят решения, които могат да бъдат класифицирани или некласифицирани. Съветът взема решения относно поверителността на определени решения, документи и обсъждания, както и относно съобщенията за работата на съвета пред средствата за масово осведомяване.

Настоящата заповед отменя  заповед  на  областния управител  на  област  Хасково № ОКД-02-С-01-2/18.06.2021 г.

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на Съвета за сведение и изпълнение.

 

ГИНКА РАЙЧЕВА

Областен управител на област Хасково