Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Протокол от заседание ОКБДП Хасково

Заповед за назначаване на ОКБДП

График на заседанията 2023

ДА „Безопасност на движение по пътищата“

Годишен доклад  за 2021 г. за състоянието по БДП в област Хасково

Протокол № 3 от заседание на ОКБДП

Дневен ред и протокол от заседание на ОКБДП 14.04.2022

Годишна областна план програма за 2022г.

Заповед за състава на ОКБДП

Правилник за работата на ОКБДП на област Хасково

Протокол № 1 от 04.03.2021 г.

Дневен ред заседание ОКБДП 04.03.2021 г.

Oбр. 1.0Дневен ред заседание ОКБДП

ПРАВИЛНИК 2021 г.

План-програма по БДП за 2021 г.

Протокол №2 от 15.10.2020г. от неприсъствено заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

Протокол от заседание ОКБДвП 23.06.2020 г.

Дневен ред ОКБДП 23.06.2020г.

Правилник за организация и дейността на областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково.

План-програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата област Хасково

План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Хасково през 2019 – 2020 г.

Годишен доклад за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата на област Хасково за 2019 Г.

График на заседанията на областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Хасково за 2020г.

ПРОТОКОЛ № 1/02.10.2019 год. от проведено заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ОБОБЩЕН ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково м. януари 2019 г. – м. август 2019 г

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 02.10.2019 год., съгласно изх.писмо с № РД-13-101/24.09.2019 год. и писмо с изх. № РД-21-535/27.08.2019 год. на Областния управител на област Хасково

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Хасково за 2018 г.

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2018 – м. юни 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1/20.06.2018 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област ХасковоДинко Тенев

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.06.2018 год., съгласно изх.писмо с № РД-13-58/11.06.2018 год. и и писмо с изх. № РД-21-241-(22)/11.06.2018 г. на Областния управител на област Хасково.

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2017 – м. юни 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1/28.06.2017 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.09.2016 год., съгласно изх.писмо с № РД-21-515/13.09.2016 год. и Заповед за определяне на членовете й №РД-14-35/ 13.09.2016 г. на Областния управител

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода 2015 -2016 г. в съответствие с одобрената с Решение на № 946 от 22 декември 2011 г. на Министерския съвет на Република България „Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.”

ПРОТОКОЛ № 1/20.09.2016 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 2/11.11.2013 г. от проведено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково

ПЛАН – ГРАФИК НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА  2013 ГОДИНА

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнените задачи за 2012 г. в съответствие с Плана за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково за периода 2012-2013 година