Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове


З А П О В Е Д

№ ОКД-02-Щ-02-3/22.07.2022 г.

На основание чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия

СЪЗДАВАМ:

1. Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове със следния поименен състав:
Ръководител:  Катя Панева -  Областен  управител на област Хасково    
Заместник-ръководител: Марина Ташева – Директор дирекция АПОФУС в Областна администрация Хасково
Основни членове:
1. Делчо Кунчев - Областна администрация Хасково
2. Недан Хаджиев - ВНД Директор на Областна Дирекция на МВР Хасково
3. комисар Николай Вълчев - Директор на Регионална дирекция ПБЗН Хасково 
4. подполковник Светослав Годинов - Командир на 31 Механизиран батальон Хасково 
5. инж. Радостин Ламбрев - Директор на Областно пътно управление Хасково
6. д-р Станимира Тананова - Директор на Регионална здравна инспекция Хасково
7. д-р Петя Радева - Директор на Център за спешна медицинска помощ Хасково
8. инж.Спас Александров - Ръководител Метеорологична обсерватория Хасково 
9. инж. Божидар Желязков - Управител на ВиК ЕООД Хасково 
10. Минка Мечеринкова - Областен съвет на БЧК Хасково
При необходимост по преценка на ръководителя се свикват:
1. д-р Георги Гелов  - Изпълнителен директор МБАЛ Хасково
2. д-р Стойчо Курдов - Директор на Областна дирекция по безопасност на храните
3. инж. Наталия Пачеманова -  Директор РИОСВ Хасково
4. инж. Николай Гатев - СДЗ Юг на Отдел „Диспечерски център“, „ЕР Юг“ ЕАД 
5. инж. Ивайло Тонев - Управител „Напоителни системи” ЕАД клон Хасково 
6. Ели Василева - Басейнова Дирекция ИБР – Пловдив 
7. Георги Вълчев - Отговорник от Сеизмична станция Димитровград 
8. инж. Михаил Михайлов - Директор на ТП "ДГС Хасково" 
9. Златка Господинова - Директор на ОД „Земеделие” Хасково 
10. Веселина Павлитова - Директор РУО –Хасково
11. Сийка Гелева - Директор РД „Социално подпомагане“ Хасково
12. Даниела Диневска - Ръководител Регионална лаборатория Хасково, към ИА „Околна среда“
13. Тошо Тодоров – Ръководител „ЕСО“ ЕАД, МЕР - Хасково
14. Красимир Ванчев – Директор ДАНС - ТД – Хасково
15. Представител на Дирекция „Автомобилна администрация“ – Хасково
16. Представител на Окръжна прокуратура – Хасково
17. Представители на НКЖИ
    
2. Ръководителите на териториалните структури на министерствата и ведомствата могат да определят длъжностните лица, които да ги подпомагат и заместват при необходимост.
3. Щабът се свиква от областния управител по негова инициатива при опасност или при възникване на бедствено положение, обхващащо цялата или част от територията на област Хасково.
4. Щабът за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб се ситуира в сградата на Областна администрация Хасково. При определена ситуация по решение на председателя, Областния щаб може да се ситуира на изнесено работно място до района на събитието.
5. Членовете на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия се оповестяват, за възникнала ситуация и свикването на щаба, чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване, чрез гласово съобщение по мобилните и стационарни телефони с използване на персоналния идентификационен номер /ПИН/ или чрез оперативния дежурен в Областна администрация Хасково. Времето за явяване е 30 мин. - в работно време и 60 мин. в извън работно време.
6. Членовете на щаба са длъжни да участват в обучения, тренировки и учения, съгласно чл. 28, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закон за защита при бедствия.
7. Областният щаб ще работи на следните телефони: 
Областен управител: тел. 038/60 80 11, факс 038/60 80 50, е-mail: oblast@hs.government.bg
    Оперативен дежурен (денонощно): тел. 038/60 80 60, факс 038/60 80 54, МВР 40 743, GSM 0879 250 967, е-mail: odossukhs@abv.bg
Настоящата заповед отменя Заповед № ОКД-02-Щ-02-1/17.03.2022г. 
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.


КАТЯ ПАНЕВА
Областен управител на Област Хасково