Показване 1 - 16 от 16
#Заглавие
 
1Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове
2Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
3Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
4Областен съвет за превенция на домашно насилие
5Областен съвет за развитие на Област Хасково
6Областен съвет за сигурност
7Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
8Областен съвет за тристранно сътрудничество
9Областен съвет по правата на хората с увреждания
10Областна епизоотична комисия
11Областна комисия “Военни паметници”
12Областна комисия за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
13Областна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури
14Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
15Областна Комисия по заетост
16Областна комисия по транспорта