Областна комисия “Военни паметници”


З А П О В Е Д

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 6 от Закона за военните паметници

О П Р Е Д Е Л Я М

Поименен състав на Областна комисия "Военни паметници", както следва:

Председател: Гинка Райчева – Областен управител на област Хасково

Заместник председател: Митко Петров – Заместник областен управител на област Хасково

Секретар: Делчо Кунчев – Областна администрация - Хасково

Членове:

 1. Мария Виденова – Главен юрисконсулт в Областна администрация - Хасково
 2. Радослав Симеонов – Главен експерт в Отдел "Военни паметници и военно-патриотично възпитание", Министерство на отбраната
 3. Подп. Иван Бонев – Командир на Военно формирование 52740 - Хасково
 4. Снежана Стойнова – Началник сектор “Регионална инфраструктура на отбраната” - Хасково, Министерство на отбраната
 5. Надя Йорданова – Старши експерт, Военен клуб – Хасково
 6. д-р Веселина Узунова – Уредник в отдел „Най-нова история“, РИМ Хасково
 7. Румен Атанасов – Главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“, Община Хасково
 8. Николина Умурска – Уредник в Исторически музей, гр. Димитровград
 9. Антоанета Рамадан – Главен експерт „Културни и социални дейности“, община  Стамболово
 10. Веселин Кълвачев – Директор на Общински исторически музей гр. Тополовград
 11. Петър Марков – Служител по сигурност на информацията и „Отбранително-мобилизационна подготовка“, община Свиленград
 12. Цвета Митонова – Главен експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“, община Ивайловград
 13. Силвия Колева – Старши експерт в отдел „Образование и социални дейности“, община Харманли
 14. Веселин Димитров – Завеждащ регистратура за КИ, община Симеоновград
 15. Таня Стоянова – Секретар на Община Маджарово
 16. Иван Райков – Служител по сигурност на информацията, главен специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка“, община Минерални бани
 17. Петър Петров – Старши специалист,  община Любимец
 18. Аврам Ниего – Председател на Областен съвет „Съюз на ветераните от войните в България”, Хасково
 19. Иван Иванов – Председател на „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“
 20. Ненка Желязкова – Председател на "Съюз на военноинвалидите и военно пострадалите"

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на областната комисия за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед отменя Заповед № ОКД-02-К-02-4/26.08.2022г.

 

ГИНКА РАЙЧЕВА

Областен управител на област Хасково