Показване 1 - 17 от 17
#Заглавие
 
1Областна комисия по транспорта
2Областна Комисия по заетост
3Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
4Областна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури
5Областна комисия за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
6Областна комисия “Военни паметници”
7Областна епизоотична комисия
8Областен съвет по условия на труд
9Областен съвет по правата на хората с увреждания
10Областен съвет за тристранно сътрудничество
11Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
12Областен съвет за сигурност
13Областен съвет за развитие на Област Хасково
14Областен съвет за превенция на домашно насилие
15Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
16Областен координационен център за създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
17Oбластен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове