Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“


 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, на територията на Република България, намиращи се в землищата на с. Великденче, община Джебел, с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали, с. Стамболийски и с. Мандра, община Хасково,        с. Голямо Асеново, община Димитровград, област Хасково, с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора, подробно описани в Решение № 1089 на Министерския съвет от 28 декември 2016 г.

С Решение № 452 на Министерския съвет от 7 юни 2012 г. „Междусистемната газова връзка Гърция – България“ в отсечката, която ще бъде изградена на територията на Република България е обявена за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС. Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имоти – частна собственост се осигурява от „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД („ICGB” AD).