Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост


Обявление за отчуждаване на части от имоти за АМ "Марица"
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011,31 – изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътища – напоителни канали, ел.проводи 20 kV, газопроводи, водопроводи, т.т.кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения към селскостопански пътища, ж.п.линии и пътен възел „Тополовград”, намиращ се в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, подробно описани в Решение № 1082 на Министерския съвет от 23 декември 2016 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 25 април 2013 г. визираният обект е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на частите от имота – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.