Конкурс за директор на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"


ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Хасково, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и  Заповед
№ ЧР-21-1/21.08.2019г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността - Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
Образование – висше;
Образователна степен – магистър;
Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 4 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител;

 • Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за държавния служител.
 • Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

        - професионален опит в държавна администрация;
        - владеене на английски език;
        - опит в разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и управление на проекти и/или изготвяне на стратегии;
        - компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS WORD, EXСEL и INTERNET.    

 • Начинът за провеждане на конкурса е чрез:

Решаване на тест
Интервю

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са: Заявление за участие в конкурса /Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/; Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгл. чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/; Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика, граждански договор и др. или придобит ІІІ младши  ранг като държавен служител; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/; Автобиография на кандидата – Europass формат; Други документи по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, в четиринадесет дневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17,30 часа на 05.09.2019г. в Областна администрация - Хасково, пл. „Свобода” № 5, ет. 1, Звено за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.
При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са приложени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок.
6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснати кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса,  се поставят на таблото за обяви в Областна администрация – Хасково, на адрес пл. „Свобода” №5  и се публикуват на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес: www.hs.government.bg.
7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Ръководи, планира, организира, координира, контролира и отчита дейността на дирекция АКРРДС;
Разработва годишните цели на Областна администрация Хасково и изготвя годишен отчет за тяхното изпълнение;
Организира и координира изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие;
Извършва контрол и координация на действията при: придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта, съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти – държавна собственост, отбелязването във вече съставени актове, воденето на актовите книги и регистри, воденето на отчет на имотите държавна собственост;
Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави по повод разработването и реализирането на съвместни проекти;
Координира и контролира осъществяването на дейностите в областта на: устройство на територията, строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси, организационно-техническата подготовка на изборите;
Отговаря за осъществяването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното сомоуправление и местната администрация на територията на областта и упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
Да притежава: стратегическа, лидерска и управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, умения за работа в екип и фокус към клиента.
8.Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 700 лв.

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

 • Заявление за участие в конкурс
  Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
  Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика, граждански договор и др. или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/; Автобиография на кандидата – Europass формат; Други документи по преценка на кандидата
  Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика, граждански договор и др. или придобит ІІІ младши ранг като държавен служител; Копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/; Автобиография на кандидата – Europass формат; Други документи по преценка на кандидата.
ДокументиДата
 
Списък на допуснатите кандидати
12.09.2019 13:38