СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението от 01.07.2020г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-11/25.06.2020г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса не се допускат следните кандидати: 

 

 

Име, презиме и фамилия 

Основание за недопускане 

1.

Даниела Каменова Добрева

Чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от НПКДА, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл. и номер по ред 116 от Класификатора на длъжностите в администрацията. 

 Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.

2.

Венцеслава Пенева Запрянова 

Чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от НПКДА, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл. и номер по ред 116 от Класификатора на длъжностите в администрацията. 

 Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит. 

3.

Татяна Йорданова Василева 

Чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от НПКДА, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл. и номер по ред 116 от Класификатора на длъжностите в администрацията. 

 Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит. 

 

НЯМА ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРСА КАНДИДАТИ. 

 

 

МИТКО ПЕТРОВ /п/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ