Процедура по отчуждаване на основание чл.34а, ал.3 от Закона за държавната собственост


Започнала процедура по отчуждаване на части от имоти-частна собственост за изграждане на обект АМ „Марица” Оризово – Капитан Андреево км 108+260 – км 114+000. Корекция на р. Левка при втока на мост при км 109+720 съгласно ПУП-парцеларен план, одобрен със Заповед № 350/02.04.2008 г. на кмета на община Свиленград.

Обявление

 

 

З А П О В Е Д

 

№  РД-13-108/30.11.2016г.

 

 

 

На основание чл. 34 а, ал. 2, чл. 34в от Закона за държавната собственост, съвместна Заповед № РД-02-14-837/25.10.2016г./ЗМФ-1005/01.11.16 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на финансите и постъпила в Областна администрация Хасково преписка вх. № ДС-24-40/17.11.2016 г. от МРРБ, изготвен и влязъл в сила ПУП-парцеларен план, одобрен със Заповед № 350/02.04.2008 г. на кмета на община Свиленград, експертни оценки на подлежащите на отчуждаване имоти, Решение № КЗЗ – 7/06.11.2007 г. и Решение № КЗЗ – 5/19.08.2008 г. на комисията за земеделски земи при Министерство на земеделието и храните,

 

 

 

О Т Ч У Ж Д А В А М:

 

Части от имоти – частна собственост на физически и юридически лица за държавни нужди за изграждане на обект АМ „Марица” Оризово – Капитан Андреево км 108+260 – км 114+000. Корекция на р. Левка при втока на мост при км 109+720 съгласно ПУП-парцеларен план, одобрен със Заповед № 350/02.04.2008 г. на кмета на община Свиленград.

Засегнатите части от имотите представляват земеделска територия в землището на с. Чернодъб, община Свиленград, област Хасково с код по ЕКАТТЕ 81116, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици, както следва:

 

 

№ на имота

Местност

Вид територия

Начин на трайно ползване

Обща площ на имота (дка)

Площ за отчуж-даване

(дка)

Обезще-тение (лв.)

Име на собственика (трите имена/име на юридическо лице)

1

2

3

4

5

6

7

8

81116.87010

Бахчите

Земеделска

Нива

1,000

 

0,573

 

188,00

„КЛАС” ООД - Свиленград

81116.87011

Бахчите

Земеделска

Нива

0,600

0,340

111,00

Н-ци на Димитър Колев Пандиев (Димитър Колев Димитров)

81116.87012

Бахчите

Земеделска

Нива

0,201

 

0,070

 

23,00

„КЛАС” ООД - Свиленград

81116.88001

Левка дере

Земеделска

Нива

2,002

0,682

223,00

Н-ци на Михал Христов Михайлов (Михаил Христов Михайлов)

81116.88002

Левка дере

Земеделска

Нива

2,405

 

0,537

 

 

176,00

 

Н-ци на Тодор Стойков Русинов

81116.88005

Левка дере

Земеделска

Нива

1,304

 

0,437

 

143,00

Христо Димов Димов

81116.88009

Левка дере

Земеделска

Нива

1,608

0,143

47,00

„КЛАС” ООД - Свиленград

81116.88014

Левка дере

Земеделска

Нива

15,852

2,220

727,00

Анка Георгиева Василева

Настя Георгиева Василева

 

С Решение № КЗЗ – 7/06.11.2007 г. и Решение № КЗЗ – 5/19.08.2008 г. на комисията за земеделски земи при Министерство на земеделието и храните е променен статута на земеделска земя за неземеделски нужди и е утвърдено трасе за проектиране, с което се засяга 5002 кв.м земеделска земя – частна собственост за изграждане на обекта.

Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване  на имотите са за сметка на Агенция “Пътна инфраструктура” и ще започнат да се изплащат след влизане в сила на заповедта.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 от АПК.

Копие от заповедта да се изпрати на кмета на община Свиленград и кмета на с. Чернодъб, община Свиленград за обявяване по реда на чл. 34 в, ал. 2 от ЗДС и да се публикува в интернет страницата на Областна администрация Хасково.

В случай, че адресът на някоя от заинтересованите лица не е известен или не е намерено на постоянния или настоящия му адрес (респективно на адреса, вписан като седалище в търговския регистър), заповедта да му се съобщи по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник”.

Препис от заповедта да се връчи на директорите на специализираната и общата администрация за  изпълнение и контрол.

Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител на област Хасково пред Административен съд – Хасково, в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Областен управител на Област Хасково