СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението от 29.07.2020г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-12/23.07.2020г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса не се допускат следните кандидати:

  Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Емил Атанасов Кондов

Чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от НПКДА, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл. и номер по ред 116 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.

2. Васил Гочев Николов

Чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от НПКДА, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл. и номер по ред 116 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит.

 

МИТКО ПЕТРОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ