КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ


На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-14-12/23.07.2020г. на Областния управител на област Хасково, обявява класирания кандидат за длъжността „Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация - Хасково:

Място на класиране 

Име и фамилия на кандидата

1 /първо/

Катя Крушкова

 

МИТКО ПЕТРОВ /п/ 

Председател на конкурсната комисия