Община Димитровград


Кмет: Иво Димов
Адрес: Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" 15, 6400
Тел.: +35939168203
Територия: 568 кв.км
Брой населени места: 27
Население: 66 057 души
http://www.dimitrovgrad.bg/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Димитровград е разположена на площ от 568 кв. км. Селищната мрежа в общината се състои от два града – Димитровград и Меричлери и 25 села, пръснати равномерно по територията. Географското местоположение на общината й определя място на важно транспортно кръстовище в Южна България. Градът отстои на 220 км. от столицата София, и на 18 км. от областния център Хасково. Най-близкото българско пристанище е Бургас - на 215 км., а гръцкото пристанище Александрополис на Егейско море е на около 260 км. Най-близката безмитна зона се намира в Пловдив - на 78 км., а най-близкия граничен пункт е Капитан Андреево - на 100 км. В общината се пресичат Европейските коридори, посочени на снимката и първокласните железопътни артерии Пловдив-София - на запад, Свиленград - на изток, Стара Загора-Русе - на север и Кърджали - на юг.
Населението на община Димитровград е 66 057 души. Общината има мека и къса зима, сухо и горещо лято и недостатъчно количество годишни валежи. Разположена е на 100 м. надморска височина. Земните пластове в общината са богати най-вече на варовик и глина.  Добиват се също инертни и кариерни материали. Общината  разполага с голям воден ресурс. Тук се намират реките Марица, Меричлерска, Мартинка, Банска с общо около 8330 хил. куб. м. регулирани водни маси. В гр. Меричлери се намират минерални извори с експлоатационен дебит 30 л/сек. и температура на водата 35.4 градуса.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
Приоритетен дял в структурата на местната икономика заема промишлеността.
Водещи отрасли за община Димитровград са: химическата и енергийна промишленост. Характерно за общинската икономика е доминиращото значение на големите промишлени предприятия, осигуряващи заетост и приходи за преобладаваща част от населението на общината. Водещите предприятия в общината са : "Неохим" АД, разполагащо към момента с най-модерната инсталация за производство на амоняк с работен капацитет 360 000 тона , азотна киселина и амониева селитра  с капацитет 650 000 тона; "Вулкан" АД, произвеждащо  шест вида цимент с капацитет 500 000 тона и 420 000 тона клинкер; "Климатех" АД, произвеждащо климатична, вентилационна, въздухопречиствателна и отоплителна техника. На територията на общината се намира и ТЕЦ "Марица 3" АД с проектна енергийна мощност 120 МВт. Малките и средни предприятия преобладават в секторите текстилна, трикотажна и хранително-вкусова промишленост.
Фирмите с чуждестранно участие са в отраслите промишленост, търговия и услуги. Димитровград е на едно от първите места сред общините по обем чуждестранни инвестиции.
В областта на селското стопанство най-разпространени за отглеждане в общината са   зърнено-фуражните култури, овощните насаждения и зеленчуците.
Голямо значение за развитието на общината и на областта като цяло е намиращия се в Димитровград пазар за промишлена продукция, който е един от най-големите пазари на Балканския полуостров.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Имайки предвид, че Димитровград има добри традиции и опит в определени отрасли на промишлеността, както и промишлени предприятия с национално значение в тези отрасли, то определено бъдещето на общината е свързано с тяхното приоритетно развитие.
Развитието на туризма също има потенциал, обусловен от добрата транспортна осигуреност на общината, множеството изградени международни партньорства, като проекта „Светилище на нимфите” с.Каснаково и наличието на минерални извори в района на гр. Меричлери. На територията на общината има изградени общо осем средства за подслон, от които: един хотел 3 звезди, един хотел 2 звезди и два хотела 1 звезда; три мотела категория 1 звезда; една туристическа спалня. Общата леглова база е с капацитет 386 бр. По пътя Димитровград - Хасково е изградено тържище "Марица" за пресни плодове, зеленчуци и цветя. Тази борса, заедно с наличието на най-големия в страната пазар за промишлени стоки в Димитровград, се явяват важна предпоставка за бъдещото развитие на търговията в региона.