Община Ивайловград


Кмет: Диана Овчарова
Адрес: Ивайловград, ул. "Георги Димитров" 49, 6570
Тел.: +35936616090
Територия: 814 кв.км
Брой населени места: 51
Население: 9 183 души

https://ivaylovgrad.bg/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Ивайловград е разположена в най-югоизточната част на Родопите. На изток граничи с Република Гърция, а нейни съседи на север и запад са общините Любимец, Маджарово и Крумовград. Има територия от 814 кв. км., а населението на общината наброява 9 183 души, живеещи в 51 населени места. Местоположението на Ивайловград, на границата с Гърция, е благоприятно за развитието на трансгранично сътрудничество в различни сфери на дейност, както и за притока на чуждестранни туристи в общината.
Климатът на общината е преходно-средиземноморски. Като цяло община Ивайловград разполага с добри природни дадености - мек климат, планината Родопи с красива и екологично чиста природа, изобилие на водни ресурси - река Арда и язовир "Ивайловград", наличие на полезни изкопаеми. На територията на общината има разработени залежи от скално-облицовъчни материали.
Източните Родопи са един от районите в страната с най-богато биологично разнообразие. В общината, се срещат 84 вида растения от Червената книга и 11 редки видове в световен мащаб. Районът е от голямо значение за опазване на птиците - 77 вида птици фигурират в Червената книга на страната, а 7 вида са световно защитени. Уникално е разнообразието от грабливи птици.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
Селското стопанство е основен отрасъл за община Ивайловград. Общината е с много добри природно-климатични условия за развитие на лозарството. Лозовите насаждения осигуряват висока продуктивност и качествена продукция. Освен традиционните зеленчукови култури - пипер, домати, зеле, картофи, в региона има условия за отглеждане на аспержи и бадеми, както и за създаване на маслинови насаждения.
Промишленият облик на общината се представя от три основни фирми - "Завод за крепителни детайли" АД, "Фибротекс" ООД и "Егида" АД, както и множество малки частни фирми, специализирани основно в обработка на скално-облицовъчни материали. На територията на общината работят и две гръцки фирми.
В община Ивайловград има прекрасни условия за воден и ловен туризъм. Язовир "Ивайловград" със своята природа, създава благоприятна среда за отдих, риболов и практикуване на водни спортове.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Ако трябва да синтезираме най-отличителните характеристики на община Ивайловград, то това безспорно са изключително богатото биологично разнообразие, историческите забележителности и екологичната й чистота. Ето защо, приоритетите в бъдещото развитие на общината, са тясно свързани с развитието на туризма във всички негови форми - воден, ловен, екологичен, активен, алтернативен и др. Голям е интереса от страна на южната съседка на общината - Гърция към възможностите за развитие на така наречения селски туризъм.
Много важен факт, подпомагащ развитието на туризма, е и богатата на културни и исторически ценности история на общината. Тук са запазени множество следи от тракийската, елинистичната и римската култура. Има останки от редица крепости, следи от най-стари селища и гробници. Уникален паметник на културата е античната вила "Армира", както и могилата-гробница край с. Свирачи от тракийско-римския период.
Освен за развитие на туризма, община Ивайловград насочва усилията си за създаване на по-благоприятни условия за развитие на селското стопанство и по-добра реализация на продукцията му, както и за оптимално използване възможностите на трансграничното местоположение на общината.