ОБЯВЛЕНИЕ - Конкурс за длъжността - За длъжността – Главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково


Областният управител на област Хасково, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-21-4/08.10.2020г. 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността – Главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Хасково 

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образование - висше;
 • Образователна степен – бакалавър;
 • Минимален професионален опит за заемане да длъжността – 2 години в област или области, които са свързани с функциите определени в длъжностна характеристика на длъжността или придобит ІV младши ранг като държавен служител;
 • Да отговаря на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
 1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • придобито образование в област на висше образование -  Технически науки; 
 • компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS WORD, EXСEL и INTERNET. 
 1. Начинът за провеждане на конкурса е чрез:
 • Решаване на тест
 • Интервю
 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • Писмено заявление за участие в конкурса /приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен. Дипломи издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредба за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер /регистрационен номер/, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /Tрудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, както и други документи, удостоверяващи професионалния опит - длъжностна характеристика и др./ или копие от документ за придобит ІV младши  ранг като държавен служител;
 • Копия от документи удостоверяващи допълнителните умения и квалификации /при наличие на такива документи/;
 • Други документи, по преценка на кандидата.
 1. Място и срок за подаване на документите:  Подаване на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с пълномощно по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/ до 17.30 часа на 20.10.2020г. в Областна администрация - Хасково, пл. „Свобода” № 5, ет. 1, Звено за административно обслужване, всеки работен ден от 09,00 часа до 17,30 часа.
       При подаване на Заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител. На кандидатите се предоставя срещу подпис длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
       Документите може да бъдат подадени лично в горепосочения срок и по електронен път на e-mail: оblast@hs.government.bg, като в този случай заявлението - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и декларацията съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от същата наредба следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.
       С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи и са подадени в определения по-горе срок. 
 2. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в сградата на Областна администрация - Хасково, на адрес пл. „Свобода” № 5 и се публикуват в Интернет, на електронната страница на Областна администрация – Хасково с адрес www.hs.government.bg
 3. Лица за контакти и за приемане на документите: Недялка  Цветкова – главен експерт в дирекция АПОФУС в Областна администрация – Хасково, като лице за контакти, тел. 038/608017, 0879250975. Снежана Митева – главен специалист в дирекция АПОФУС и Маргарита Ушакова – специалист в дирекция АКРРДС за лица, които да приемат документите.
 4. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: 
 • Разглежда и обработва депозираните пред Областния управител искания за изработване на устройствени планове, комплексни проекти, изменение на устройствени планове, одобряване на подробни устройствени планове, разрешения за изготвяне на план-извадка, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, учредяване право на преминаване, учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, като дава становища по тях и изготвя проекти на съответните актове;
 • Организира провеждането на експертни съвети по устройство на територията, изготвя решения по постъпили искания по ЗУТ от Възложители  и предлага за одобрение от Областния управител;
 • Разглежда документацията и плановете по чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, с цел изготвяне на становище и участие в комисии, относно одобряването на тези планове;
 • Регистрира техническите паспорти на строежите и води регистъра по Наредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите;
 • Работи по преписки депозирани пред Областния управител при определянето на землищни граници – при създаване на нови населени места, при промяна на съществуващи землищни граници или когато те не са определени;
 • Разглежда документацията и плановете по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, подготвя свикването на комисия с цел изготвяне на становище, относно одобряването на плановете от Областния управител, както и подготвя необходимите актове;
 • Изготвя технически задания, технически спецификации, докладни и други съпътстващи документи във връзка с възлагане на поръчки по реда на ЗОП и други свързани с дейността на администрацията; 
 • Да притежава следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност и дигитална компетентност.
 1. Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво - 610 лв. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 

 

СТЕФКА ЗДРАВКОВА  /п/