Община Любимец


Кмет: Анастас Анастасов
Адрес: Любимец, ул. "Републиканска" 2, 6550
Тел.: +359 37517002
Територия: 344 кв.км
Брой населени места: 10
Население: 10 829 души
http://www.lyubimets.org/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Любимец се намира в източната част на Хасковска област и е разположена върху равнинен релеф и плодородни почви. Заема територия от 344 кв. км. и включва 10 населени места с население от 10 829 души. На изток граничи с община Свиленград и Република Гърция, на юг - с община Ивайловград, на запад - с общините Маджарово и Харманли. Разстоянието до гръцката граница е 9 км., а до турската граница - 12 км.
Община Любимец има изключително добро транспортно-географско положение. През територията на общината и през самия град Любимец преминават жп линия и международен път Е-80, които свързват Западна и Централна Европа с Истанбул, Близкия Изток и Азия.
В сравнение със съседните територии, тук по-силно се проявява средиземноморското климатично влияние. Водните ресурси на общината се формират главно за сметка на оттока на р. Марица и нейните притоци. От полезните изкопаеми най-често срещани са нерудните изкопаеми. По поречието на р. Марица има разкрити находища от глина.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
Повечето от половината от всички регистрирани и действащи фирми на територията на община Любимец са в сферата на търговията.
Промишлеността в общината е представена основно от няколко подотрасъла - текстилна, хранително-вкусова промишленост и промишленост за строителни материали. Основните промишлени предприятия са: "Детелина" АД (конфекция), ЗММ-ЛЮБИМЕЦ-АД , дългогодишен производител и износител на дървообработващи машини, "Завод за мраморни изделия", Винарска къща "Сакар".
Селското стопанство е основен икономически отрасъл за община Любимец. На територията на общината се отглеждат главно зеленчуци /домати, пипер/, плодове /ябълки, круши, грозде/, технически култури /памук, слънчоглед, захарно цвекло, тютюн/. Общината е известна в цялата страна с производството на дини и пъпеши. Съществуват и изключително благоприятни почвено-климатични условия за създаването на лозови масиви, като ресурсна база за развитие на лозарството и винопроизводството в общината.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Развитието на индустрията, селското стопанство и туризма в община Любимец е тясно свързано с изграждането на Автомагистрала "Марица", която ще преминава през общината, както и с електрифицирането на жп участъка Пловдив - Свиленград, което ще подобри още-повече характеристиките на транспортната инфраструктура на територията.
Община Любимец е естествен център за търговия на едро с ранни и средно ранни зеленчуци. Предвид плодородните земи и високото качество на произвежданата селскостопанска продукция, е възможно за в бъдеще утвърждаването на гр. Любимец като Регионален център за търговия на едро и дребно с плодове и зеленчуци.
Туристическият потенциал на община Любимец включва развитие на екологичен, селски, лозаро-винарски туризъм, както и възможности за развитие на вътрешен и международен туризъм, свързан с водни спортове по яз. "Ивайловград" (регати, риболов, гребни спортове).
Бъдещото основаване на национален парк "Източни Родопи" допълнително ще подпомогне развитието на туризма като цяло, и специализирания туризъм в частност.