СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


     На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението от 21.10.2020г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-27/20.10.2020 г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 1. Румяна Васкова Желева

 2. Златка Тенчева Дякова

 3. Миглена Величкова Петрова

 4. Антония Тенева Колева

 5. Недялка Манолова Миткова

 6. Станимира Миткова Георгиева

 7. Ваня Георгиева Николова

 8. Надя Георгиева Павлова

 9. Марияна Алексиева Узунова

 10. Сабрие Нермин Хюсню

 11. Кремена Димчева Колева

 12. Иванка Динкова Димитрова

 13. Димитър Павлов Лайлов

 14. Дарина Георгиева Димитрова

 15. Дияна Димитрова Иванова

 16. Милена Недялкова Станчева

 17. Жасмина Владимирова Ильовска

 18. Деница Тенчева Иванова

 19. Анжелина Стефанова Янева

 20. Диана Георгиева Димитрова

 21. Десислава Бранимирова Тодорова

 22. Силвия Георгиева Делчева

 23. Тюляй Юксел Исмаил

 24. Петя Стефанова Гогова

 25. Хрисиана Теодорова Христова

 26. Мария Демирева Бахчеджиева

 27. Сашо Емилов Ясенов

 28. Снежана Димитрова Кунчева

 29. Ана Динкова Николова

 30. Невзат Нермин Ниязи

 31. Галина Мардирос Иванова-Имасдасерян

 32. Нора Севдалинова Беджева

 33. Станимир Симеонов Крумов

 34. Красимира Вълчева Кирева

 35. Сибила Бойкова Благоева

 36. Златка Стоянова Георгиева

     Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 06.11.2020г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 4, зала „Тракия“.

     Съгласно решение взето с протокол № 2/22.10.2020г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД–14-27/20.10.2020 г. на Областния управител на област Хасково, системата за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто за длъжността – младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация - Хасково е следната:

 • допуснатите кандидати решават тест, включващ 30 /тридесет/ въпроса, свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

     Ще бъдат изготвени три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

 • Продължителността за решаване на теста ще бъде 60 минути, като за всеки въпрос от теста, получил верен отговор, кандидатът получава 1 /една/ точка. Максималният брой точки 30 /тридесет /, равен на броя на въпросите. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки.

 • Определя се минимален резултат 23 /двадесет и три/ точки, при получаването на които, кандидатът се смята за успешно издържал теста и се допуска до интервю.

 • Определят се коефициенти на тежест, както следва:

            за теста – коефициент 4

            за интервюто – коефициент 5

     Полученият от теста резултат на всеки от допуснатите до интервю кандидати се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.

     Резултатът на всеки от кандидатите от интервюто се получава като общ сбор от оценките на всеки член на конкурсната комисия, съгласно попълнено приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Всяка единица оценка е равна на 1/една/ точка.

     На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на всички кандидати и ще определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.

     Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест 5 /пет/.

     Окончателният резултат на всеки кандидат, издържал успешно теста и интервюто представлява сбор от резултата, получен при решаването на теста, умножен със съответния коефициент и резултата от интервюто, умножен с определения коефициент за тежест и ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.

     Допуснатите до конкурса кандидати, следва при явяването си на тест на 06.11.2020г. от 10,00 часа да представят документ за самоличност.

 

МИТКО ПЕТРОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ