СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСНАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАСКОВО


     На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението от 21.10.2020г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-26/20.10.2020г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса не се допускат следните кандидати:

 

 

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Димитрия Янкова Петева

Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение трето от НПКПМДСл. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или ранг.

2.

 

Десислава Гошева Христова

Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение трето от НПКПМДСл. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или ранг.

3.

Станимир Симеонов Крумов

Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение първо от НПКПМДСл. Не са представени всички необходими документи - копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит или ранг.

4.

Красимира Вълчева Кирева

Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение трето от НПКПМДСл. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или ранг.

5.

Сибила Бойкова Благоева

Чл. 20, ал. 2, т. 1 предложение трето от НПКПМДСл. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит или ранг.

 

МИТКО ПЕТРОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ