СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


     На основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на решението от 21.10.2020г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-25/20.10.2020г. на Областния управител на област Хасково, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

  1. Кремена Георгиева Коджаиванова

  2. Николай Атанасов Ников

  3. Сашо Емилов Ясенов

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.11.2020г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация – Хасково, находяща се в гр. Хасково, пл. „Свобода“ № 5, ет. 1, ст. 17.

Съгласно решение взето с протокол № 2/22.10.2020г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-14-25/20.10.2020г. на Областния управител на област Хасково, системата за определяне на резултатите и коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто за длъжността – главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация - Хасково е следната:

  • Допуснатите кандидати решават тест, включващ 30/тридесет/ въпроса, свързани с устройството и функционирането на администрацията и професионалната област на длъжността.

Ще бъдат изготвени три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

  • Продължителността за решаване на теста ще бъде 60 минути, като за всеки въпрос от теста, получил верен отговор, кандидатът получава 1 /една/ точка. Максималният брой точки е 30/тридесет/, равен на броя на въпросите. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки.

  • Определя се минимален резултат 23 /двадесет и три/ точки, при получаването на които, кандидатът се смята за успешно издържал теста и се допуска до интервю.

  • Определят се коефициенти на тежест, както следва:

за теста – коефициент 4

за интервюто – коефициент 5

Полученият от теста резултат на всеки от допуснатите на интервю кандидати се умножава с коефициент за тежест 4 /четири/.

Резултатът на всеки от кандидатите от интервюто се получава като общ сбор от оценките на всеки член на конкурсната комисия, съгласно попълнено приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Всяка единица оценка е равна на 1/една/ точка.

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, преди провеждане на интервюто комисията ще формулира въпроси, които ще се задават на всички кандидати и ще определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.

Полученият резултат от интервюто над минималния, се умножава с коефициент за тежест 5 /пет/.

Окончателният резултат на всеки кандидат, издържал успешно теста и интервюто представлява сбор от резултата, получен при решаването на теста, умножен със съответния коефициент и резултата от интервюто, умножен с определения коефициент за тежест и ще бъде отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.

Допуснатите до конкурса кандидати, следва при явяването си на тест на 12.11.2020г. от 10,00 часа да представят документ за самоличност.

 

МИТКО ПЕТРОВ /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ