Община Симеоновград


Кмет: Милена Рангелова
Адрес: Симеоновград, пл. "Шейновски" 3, 6490
Тел.: + 35937812420
Територия: 223 кв.км
Брой населени места: 9
Население: 10 011 души
http://www.simeonovgrad.bg

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Община Симеоновград се намира в най-северната част на Хасковска област. Обхваща територия от 223 кв. км. На юг граничи с община Харманли, на запад с общините Хасково и Димитровград, а на север от нея се намира област Стара Загора. Тя е сравнително малка община с население от 10 011 души, селищно организирана в девет населени места.
Община Симеоновград е разположена в Горнотракийската низина (Старозагорското поле), върху изолирани едно от друго слабо хълмисти възвишения. Климатът се характеризира с мека зима и горещо лято. През общината преминава р. Марица и някои от левите и притоци, най-значима между които е р. Съзлийка. По поречието на р. Марица има разкрити находища от глина, добиват се пясък и чакъл.
Местоположението на община Симеоновград и отдалечеността й от големи промишлени предприятия са допринесли местната природа да се съхрани екологично чиста и непокътната. Основните дървесни видове, които са разпространени на територията на общината са черен бор, благун, цер и габър, а от животинския свят най-често срещани са заек, лисица, вълк, язовец.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
Община Симеоновград е традиционен селскостопански район. На територията на общината се отглеждат главно зеленчуци (домати, пипер), плодове (ябълки, круши, грозде), технически култури (памук, слънчоглед, захарно цвекло, тютюн). Съществуват и изключително благоприятни почвено-климатични условия за създаването на лозови масиви. В региона са налице добри условия за отглеждане и на зърнени и зърнено - фуражни култури (пшеница, ечемик, царевица). Община Симеоновград, подобно на съседните общини - Харманли и Любимец, е традиционен производител на дини и пъпеши.
Промишлеността в общината е по-слабо развит отрасъл. По-големи промишлени предприятие са "Хебър" ЕАД - за производство на хладилни камери, витрини и фреонови хладилни инсталации; "Марица" ЕАД - за производство на облекла за свободно време, туризъм и спорт; "Сара" - произвеждаща вентилационни решетки. Типичен пример за просперираща фирма, създадена с чужди капитали (в случая инвестиции от Турция) е "Фаро текстайл индъстрийз" гр. Симеоновград, специализирана в производство на детски трикотаж и работеща изцяло на ишлеме за САЩ и Канада.

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Основна насока за дългосрочно стратегическо развитие на община Симеоновград е осигуряването на устойчиво развитие на общината, на базата на наличния местен ресурсен потенциал, изгодното икономогеографско положение и традициите в селското стопанство.
Икономическото оживление на общината би могло да се постигне и чрез координиране усилията на всички институции за подпомагане на сектора малки и средни предприятия и създаване на благоприятни условия за насърчаване на стартиращото предприемачество.
Оптималното използване на наличния природо-ресурсен потенциал и благоприятното географско положение на общината са важни фактори за развитието на интензивно селско стопанство. Необходимо е приоритетно да се наблегне на развитието на зеленчукопроизводството и отглеждането на зърнено-фуражни култури, като се запази относителния дял на засетите технически култури (слънчоглед и памук)