КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


  На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед № РД-14-27/20.10.2020г. на Областния управител на област Хасково, обявява класирания кандидат за длъжността младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация - Хасково:

 

Място на класиране

Име и фамилия на кандидата

1 /първо/

Десислава Тодорова

 

МИТКО ПЕТРОВ /п/
Председател на конкурсната комисия