КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО


  На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-14-26/20.10.2020г. на Областния управител на област Хасково, обявява класираните кандидати за длъжността старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация - Хасково:

Място на класиране

Име и фамилия на кандидата

1 /първо/

Доротея Колева-Мелева

2 /второ/

Валерия Катинова

3 /трето/

Биляна Запрянова

 

МИТКО ПЕТРОВ /п/
Председател на конкурсната комисия